โครงสร้างชุดการเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน

 

ชุดการเรียนรู้ หมายถึง  การทำสื่อที่สอดคล้องกับเนื้อหา และประสบการณ์แต่ละหน่วยมาช่วยให้เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนิยมจัดไว้ในกล่องหรือซองแบ่งเป็นหมวด ๆ  ภายในชุดการเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน  ประกอบไปด้วย

 

1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน

2. แผ่นพับเรื่องภาวะโลกร้อน

 3. แบบทดสอบเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน

4. แบบประเมิน

 

แผนผังการดำเนินการใช้ชุดการเรียนรู้

 

 

ข้อมูลมาจาก

http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page10007.asp

http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page10006.asp