·         ปิดกูเกิล ค้นหาตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระที่ตนเองจะต้องไปฝึกสอน

·         เลือกนำเสนอ 1 แผน ควรทำต้นฉบับด้วย MS word ใช้ตัวหนังสือ Tahoma ขนาด 11 พร้อมทำที่มาใส่ชื่อเว็บให้เรียบร้อยก่อนเพราะเน็ตหลุดตลอดเวลา

·         กลับมาเพิ่มบันทึกอย่าลืมทำลิ้งก์อ้างอิงที่มาของแผนนั้นๆ บนบันทึก 

·         ส่งงานให้ถูกใบงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

กลุ่มสาระ ศิลปะ (ดนตรี) 3101  รื่อง เครื่องดนตรีสากลและการผสมวงดนตรีสากล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชัน ม. 1

มาตรฐาน 2 .1 เวลาเรียน 4 ชั่วโมง

ผู้สอน นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์ โรงเรียนภัทรบพิตร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

--------------------------------

1.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.1. นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของเครื่องดนตรีสากลและวงดนตรีสากลได้

2.สาระการเรียนรู้

2. 1 เครื่องดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ

2.2 วงดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ

3.จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1จุดประสงค์ปลายทาง

3.1. 1 สารถจำแนกประเภทและลักษณะของเครื่องดนตรีสากลและวงดนตรีสากลได้

3.2 จุดประสงค์นำทาง

3.2.1 สามารถอธิบายถึงเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสาย เครื่องลมไม้

เครื่องเป่าทองเหลือง เครื่องกระทบ และเครื่องที่มีลิ่มนิ้วได้

3.2.2 สามารถอธิบายถึงลักษณะของเครื่องดนตรีสากลและประเภทของวงดนตรีสากลได้

4. การนำไปบูรณาการเรียนรู้สู่วิชาต่างๆได้ เช่น

 วิชาภาษาไทย โดยการให้เด็กฝึกการเขียนชื่อเครื่องดนตรีเป็นภาษาไทยให้ถูกต้อง

 วิชาศิลปะ โดยให้เด็กนักเรียนระบายสีรูปเครื่องดนตรีในเนื้อหา

 วิชาภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้อง

 วิชาพลานามัย ให้นักเรียนแสดงลักษณะท่าทางของการเป่า การถือเครื่องดนตรีได้ถูกต้อง

 วิชาวิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพนักเรียนได้ศึกษาเรื่องกลไกของการเกิดเสียงจากเครื่องดนตรีสากลและการประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากวัสดุเหลือใช้

5.เนื้อหาสาระ

5.1. เครื่องดนตรีสากล

5.2.วงดนตรีสากล

6.กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ชั่วโมงที่ 15-16

6.1 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

6.2 นักเรียนชมวีดิทัศน์เพลงเครื่องดนตรีสากล

6.3 นักเรียนระดมความคิดเรื่องเครื่องดนตรีสากล

6.4 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้

6.5 แบ่งกลุ่มนักเรียน 7-8 คน และให้ตัวแทนรับใบความรู้เรื่องเครื่องดนตรีสากล

6.6 ร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากการที่ได้ศึกษาใบความรู้เรื่อง เครื่องดนตรีสากล

6.7. ครูอธิบายเพิ่มเติมประกอบใบความรู้เรื่องเครื่องดนตรีสากล

6.8 ครูอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาและไม่เข้าใจเรื่องเครื่องดนตรีสากล

6.9 ครูอธิบายการขับร้องเพลงเครื่องดนตรีสากล

6.10 ครูสาธิตการขับร้องเพลงเครื่องดนตรีสากล

6.11ครูและนักเรียนร่วมกันขับร้องเพลงเครื่องดนตรีสากล

6.12 ครูให้นักเรียนศึกษาเครื่องดนตรีสากลของจริง ที่ห้องดนตรีสากลและศึกษาเพิ่มเติมในวีดิทัศน์

ชั่วโมงที่ 17-18

6.13 แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาใบความรู้วงดนตรีสากล

6.14 นักเรียนระดมความคิดเรื่องวงดนตรีสากล

6.15 ร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากการที่ได้ศึกษาใบความรู้เรื่องวงดนตรีสากล

6.16 ครูอธิบายตามเนื้อหา ในใบความรู้เรื่องวงดนตรีสากล

6.17 ครูอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาและไม่เข้าใจเรื่องวงดนตรีสากล

ขั้นสรุป

6.18 นักเรียนร่วมกันสรุปและแสดงความคิดเห็น

6.19 ครูสรุปเพิ่มเติมและให้นักเรียนสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยงกับเครื่องดนตรีสากลและวงดนตรีสากล

6.20 ครูให้นักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมจากการชมการแสดงดนตรีต่าง ๆ และฝึกขับร้อง

เพลงเครื่องดนตรีสากล จนสามารถจำเนื้อร้องได้

6.21 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

7.พฤติกรรมที่ต้องการเน้น

7.1 พฤติกรรมตนเอง

- มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียร มีความเป็นระบบ ระเบียบ สะอาด

7.2 พฤติกรรมต่อผู้อื่น

- เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เคารพสิทธิของผู้อื่น

7.3 พฤติกรรมต่อส่วนรวม

- เคารพกฎ กติกา มารยาท เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี

8. กระบวนการวัดและการประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้(นำทาง)

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

1,2 สอบข้อเขียน/ปรนัย

-สังเกตการปฏิบัติงาน

-ประเมินพฤติกรรม

- แบบทดสอบ

- แบบประเมิน

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

9. สื่อการเรียนรู้

9.1 เอกสารประกอบการสอนใบความรู้ที่ 5

9.2 เทปเพลง ดนตรี วีดิทัศน์เครื่องดนตรีและวงดนตรีสากล

9.3 เครื่องดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ

9.4 วีดิศน์เพลงเครื่องดนตรีสากล

10.แหล่งการเรียนรู้

10.1 ห้องเรียนดนตรีสากล

10.2 ห้องสมุด

10.3 การแสดงดนตรีในรายการทีวีต่าง ๆ

ที่มา: http://musicpattara.siratastudio.com/Html/planemusic01.pdf