ข้อที่ 1 ที่ราบลุ่มแม่น้ำใดที่สำคัญในเอเชียใต้
1. ไทกรีส - ยูเฟรทีส
2. คงคา - พรหมบุตร
3. อิระวดี - สินธุ
4. แดง - สาละวิน