เพื่อนๆคะ นิ่มได้ไปอ่านผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยธรรมชาติรอบตัว ชั้นอนุบาลที่ 2 ที่หอสมุดแห่งชาติมา ซึ่งมีประโยชน์และมีความรู้ดังนี้

 

        แผนการสอน คือ การกำหนดเนื้อหา ขั้นตอน แนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ครูมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งในระดับก่อนประถมศึกษาเรียกแผนการสอนว่า แผนการจัดประสบการณ์

 

ความสำคัญของแผนจัดประสบการณ์

เด็กอนุบาลเป็นวัยที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดประสบการณ์ โดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยยึดเด็กเป็นสำคัญจึงมีความสำคัญมาก ดังที่ ดิวอี้ ได้กล่าวไว้ว่า เด็กจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อการเรียนการสอนและประสบการณ์ที่จัดให้แก่เด็กเป็นประสบการณ์ตรง เด็กจะได้ฝึกการคิดแก้ปัญหาได้มีการแสดงออกอย่างอิสระ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับประสบการณ์นั้นๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาของตนและส่วนรวม

การเขียนแผนจัดประสบการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาและประสบการณ์สำคัญของหลักสูตรและกิจกรรมมี 5 ขั้นตอน คือ

1.       เลือกหัวข้อเรื่อง

2.       ระดมความคิดจากเด็กเกี่ยวกับหัวข้อที่เด็กสนใจ

3.       วางแผนการจัดกิจกรรม

4.       แยกกิจกรรมตามพัฒนาการแต่ละด้าน

5.       จัดกิจกรรมลงตาราง

        การศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ หน่วยธรรมชาติรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ หน่วยธรรมชาติรอบตัว ชั้นอนุบาลที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักเรียนอนุบาลขั้นที่ 2กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักเรียนอนุบาลที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 35 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้หน่วยการสุ่มเป็นนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ หน่วยธรรมชาติรอบตัว ชั้นอนุบาลที่ 2 จำนวน 10 แผนแบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน จำนวน 10 ชุด  ชุดละ 4 ฉบับ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.62 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 ใช้เวลาในการทดลอง 10 ครั้ง ครั้งละ 6 กิจกรรม

 

        สรุปว่าการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ทางการเรียนสูงขึ้น และช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาไปพร้อมๆ กันระหว่างร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา ความคิด และพฤติกรรมที่คาดหวัง

        ถ้าเพื่อนๆ สนใจเกี่ยวกับผลงานวิจัยการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ หน่วยธรรมชาติรอบตัว ชั้นอนุบาลที่ 2 ก็สามารถไปค้นคว้าศึกษาได้ที่หอสมุดแห่งชาติ ชั้น 5 นะคะ

 

          แหล่งข้อมูล : พิสมัย สระคูพันธุ์.การพัฒนาแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วยธรรมชาติรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 2.ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2547.