วิจัย สภาพและปัญหาการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ของครูในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภูของ นายสุนันท์           ภักดีพันดอน

สรุปสาระสำคัญ         
        
งานวิจัยเล่มนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาของครูในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ใน 3 ด้าน คือ ด้านการเตรียมการเรียนการสอน  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และด้านการวัดผลและการประเมินผล  ผลการศึกษาพบว่า ครูมีสภาพการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง  ครูมีปัญหาการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา  โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง   และครูในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาที่เป็นที่ตั้งศูนย์วิชาการ  กับครูในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียน  มีสภาพและปัญหาการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาโดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน         
แหล่งข้อมูล: ห้องรวบรวมงานวิจัย หอสมุดแห่งชาติ ชั้น 1 หมวด 372.6