วัตถุประสงค์ของการวิจัย กาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา                 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล  2  (หนองบัว)   ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                 2.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล  2  (หนองบัว)   ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานีโดยจำแนกตามเพศ  และสถานะภาพ