1.            ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศมีความแตกต่างกันอย่างไร   

  ตอบ แตกต่างกันคือ ภาพถ่ายจากดาวเทียม  หมายถึง ภาพที่ได้จากการส่งดาวเทียมที่มีการติดตั้งเครื่องถ่ายภาพที่สามารถยายและจำแนกความแตกต่างของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนผิวโลก  โดยอาศัยการสะท้อนรังสีความร้อนของสิ่งต่างๆบนผิวโลก    ข้อมูลจากดาวเทียม   เป็นสัญญาณตัวเลขที่ได้รับ    สถานีรับสัญญาณดาวเทียมภาคพื้นดินซึ่งกระจายอยู่ในบางประเทศทั่วโลก  เมื่อสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดินได้รับข้อมูลตัวเลขที่ส่งมาแล้ว  จึงแปลงตัวเลขออกเป็นภาพอีกครั้งหนึ่ง   ซึ่งเรียกว่าภาพจากดาวเทียม  ที่นำไปแปลความหมายต่อไปได้  ในระบบคอมพิวเตอร์สามารถจะนำข้อมูลตัวเลขมาวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลใหม่    ส่วน รูปถ่ายทางอากาศ  คือ  รูปที่ได้จากการถ่ายทำทางอากาศ   โดยผ่านกล้องและฟิลม์หรือบันทึกตัวเลข   รูปถ่ายทางอากาศมีประโยชน์ต่อการเรียนทางภูมิศาสตร์การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ เมืองและหมู่บ้าน โรงงานอุตสาหกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และอื่นๆอีกมากมาย                             

2.            ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ด้านใดบ้าง       

  ตอบ    ข้อมูลดาวเทียมมีประโยชน์มากในการสำรวจทรัพยากร  ข้อมูลบางชนิดหลังจากสร้างเป็นแผนที่เฉพาะแบบแล้ว  เช่น  แผนที่ธรณีวิทยา  แผนที่ดิน  หรือแผนที่แหล่งน้ำ  จะมีการเปลี่ยนแปลงช้า  ข้อมูลบางชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  เช่น  สภาพอากาศ  การเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า และการใช้ที่ดิน  ดังนั้น  ในประเทศไทยประโยชน์ของข้อมูลจากดาวเทียมจึงค่อนข้างจะจำกัดสำหรับการจัดทำแผนที่เฉพาะแบบ  เช่น  การปรับปรุงแผนที่ภูมิประเทศ  การเปลี่ยนแปลงที่ดิน เป็นต้น      - รูปถ่ายทางอากาศมีประโยชน์ต่อการเรียนทางภูมิศาสตร์การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ เมืองและหมู่บ้าน โรงงานอุตสาหกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และอื่นๆอีกมากมาย