ผลการตรวจสอบหัวข้อโครงการศึกษาเอกเทศที่เสนอ

อาจารย์อ่านแล้ว ขอเสนอดังนี้ ถ้ารับได้ทำเลย

ชื่อ  -  สกุล

เรื่อง

หมายเหตุ

นางสาวชุดาพร  โรมศรี

นายปริญญา  บุญเกิด

นางสาวสุภาพร สอนสะอาด

ทดสอบทักษะวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม. 5  ระหว่างสายวิทย์-สายศิลป์(ให้ทำ รร.ข้างนอกมหาวิทยาลัย)

น่าจะเป็น "ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประวันของ.........."   ไม่ต้องทดสอบ ใช้คะแนนของครูที่มีอยู่แล้ว

 ความจริงรู้แล้วว่าสายศิลปดีกว่าสายวิทย์

นางสาวสายทิพย์  แจ้งวัง

นางสาวสหพร  คงบัว

นางสาวจิราพร  สิ่งประสงค์

การเขียนคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโสมนัส

(ให้ตอบว่า รร.วัดโสมใช้คำศัพท์ได้กี่คาจากที่หลักสูตรกำหนด)

เก็บข้อมูลผู้ปกครองด้วย

นางสาวสุมลมาศ  ศรีบัวงาม

นางสาวญาณี  ศรีดวงใจ

(ความสามารถในการใช้)ภาษาอังกฤษที่เรียนโดยครูไทยและครูต่างประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรียนโดยครูไทยและครูต่างประเทศ

 ใช้โรงเรียนภายนอกมหาวิทยาลัย

นางสาวธมลวรรณ  เคล้าคลึง

นางสาวอรุณนี  ค้นศร

 (เทคนิคการสอน)ภาษาอังกฤษของโรงเรียนคุณครูสมศรี

(ถ้าจะใช้ผลการเรียนไม่ต้องทดสอบ ให้ขอคะแนนจากโรงเรียน)

สอบถามผู้ปกครองด้วย

นางสาวนารีรัตน์  เศษวงศ์

นางสาวสุปราณี   ศรีบุญมา

นางสาวพันทิพย์   สุขสมชีพ

การศึกษาบุคลิกลักษณะของครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(อาจารย์เสนอเรื่อง ความคิดเห็นของชาวต่างชาติต่อการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ไปสัมภาษณ์ฝรั่งที่วัดพระแก้ว)

 

นางสาวกรกนก  สุธรรม

นายกิติกรณ์  จันพูล

นางสาวกชกร  ขาวฤกษ์

ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานระหว่างโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 2  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(อาจารย์เสนอเรื่อง ความคิดเห็นของชาวต่างชาติต่อการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ไปสัมภาษณ์ฝรั่งที่วัดพระแก้ว)

ให้ทำภายนอกมหาวิทยาลัย 

นางสาวพรทิพย์  เพ็งกลัด

นางสาวสรัญญา  ธีรวุฒิ

นางสาววารินทร์  เมฆฉาย

ความสามารถในการทดสอบความรู้พื้นฐานหลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) และความสามารถการสนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง  ๆ (Conversation) ของ(นร.วัดนายโรง-สอน EP)นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 ทำภายนอกมหาวิทยาลัย

นางสาวผุสดาภรณ์   บัวย้อย

นางสาวนิตยา  ผิวผ่อง

นางสาวพัชรา  ผาเจริญ

การศึกษาวิธี(เทคนิค)การสอนภาษาอังกฤษที่สถาบันสอนภาษา Home Tutor

 สังเกตการสอนในชั้น สอบถามผู้ปกครองด้วย

 

นักศึกษาต้องการติดต่อหนังสือราชการไปติดต่อ รร. ให้เรียนปรึกษา รศ.อัจฉราได้โดยตรงครับ

 อาจารย์ ดร.กฤษดาครับ

ปล. นศ.รับต้นฉบับคืนที่คณะครุศาสตร์ครับ