มารู้จักกับ Microsoft Excel Excel เป็นโปรแกรมประเภทสเปรตชีท (speadsheet) หรือโปรแกรมตารางงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ สูตรคำนวณ ลงบนแผ่นตารางงานคล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ตารางแต่ละช่องจะมีชื่อกำกับไว้ในแนวตั้งหรือสดมน์ของตารางเป็นตัวอักษรภาษอังกฤษ  จาก A,B,C,...เรื่อยไปจนสุดขอบตารางทางขวา มีทั้งหมด 256 สดมภ์(Column) แนวนอนมีหมายเลขกำกับเป็นบรรทัดที่ 1,2,3,...เรื่อยไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายจำนวนบรรทัดจะต่างกันในแต่ละโปรแกรมในที่นี้เท่ากับ 65,536 แถว(Row) ช่องที่แนวตั้งและแนวนอนตัดกันเรียกว่า เซลล์ (Cell) ใช้บรรจุข้อมูล ข้อความ หรือสูตรคำนวณ โปรแกรมประเภทสเปรตชีต   พัฒนาขึ้นมาหลายโปรแกรม เช่น ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) วิสิแคล(VisiCalc) โลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) ออราคิล (Oracle) และไมโครซอฟท์เอ็กเซล(Microsoft Excel) ซึ่งเรียกว่า เอ็กเซล

  การใช้งานในรูปแบบต่าง

 -  การรวมคะแนนต่างๆ

วิธีและ ขั้นตอนการตัดเกรด

-   วิธีการหาค่าเฉลี่ย

    การรวมคะแนน

 1. พิมพ์ข้อมูลที่เราจะใช้ตัดเกรด เช่น คะแนนสอบปลายภาค  คะแนนรวม  ชื่อนักเรียน

2. เมื่อพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้วคลิกที่ช่องสำหรับแสดงการรวมคะแนน

3. คลิกเลือกที่ fx ซึ่งจะเป็นการแทรกฟังก์ชัน

4. เลือก Sum เพื่อเป็นการรวมคะแนนทั้งหมด

  การตัดเกรด

 1.   พิมพ์สูตรการคิดเกรดลงไป ที่ช่อง fx

2.   สูตรหาเกรดคือ 
=IF(E2<50,"F",IF(E2<55,"D",IF(E2<60,"D+",IF(E2<65,"C",IF(E2<70,"C+",IF(E2<75,"B",
IF(E2<80,"B+","A")))))))  
(การกำหนดช่วงคะแนนและเกรดนั้น สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)

3.   กด ตกลง ก็จะปรากฏผล

4.  เมื่อเราต้องการที่จะทำการรวมคะแนนของนักเรียนคนต่อไปก็ให้คลิกที่มุมขวาของช่องรวมคะแนน

5.  คลิกค้างไว้แล้วลากจนครบตามจำนวนนักเรียน

6.  ผลคะแนนก็จะปรากฏ

 วิธีและขั้นตอนการหาค่าเฉลี่ย

 1.   การหาค่าเฉลี่ย สามารถทำได้โดยคลิกช่องที่เราสร้างไว้เพื่อเป็นช่องแสดงค่าเฉลี่ย

2.   คลิกที่ fx จะเป็นการแทรกฟังก์ชัน

3.   เลือก AVERAGE

4.   กดตกลง

5.   เมื่อเราต้องการที่จะทำการรวมคะแนนของนักเรียนคนต่อไป
ก็ให้คลิกที่มุมขวาของช่องรวมคะแนน ช่องแรกให้เป็นเครื่องหมาย+

6. คลิกค้างไว้แล้วลากจนครบตามจำนวนนักเรียน

  วิธีการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 1.        คลิกช่องที่เราสร้างไว้เพื่อเป็นช่องแสดงค่าเฉลี่ย

2.        คลิกที่ fx จะเป็นการแทรกฟังก์ชัน

3.        เลือก STDEV

4.        กดตกลง

5.        เลือกช่วงคะแนนตามที่เราได้ลงคะแนนไว้

6.        กดตกลง

7.        เมื่อเราต้องการที่จะทำการรวมคะแนนของนักเรียนคนต่อไป
   ก็ให้คลิกที่มุมขวาของช่องรวมคะแนน ช่องแรกให้เป็นเครื่องหมาย+

8.        คลิกค้างไว้แล้วลากจนครบตามจำนวนที่เราต้องการหา

9.        ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปรากฏทั้งหมด

 ประโยชน์หลัก 10 ประการของ Microsoft Office Excel

1.  Office Excel มีส่วนติดต่อผู้ใช้ Microsoft Office Fluent ที่จะช่วห้คุณค้นหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเมื่อคุณต้องการใช้ได้

2.  นำเข้า, จัดเรียง และค้นหาชุดข้อมูลจำนวนมากภายในกระดาษคำนวณที่ขยายขึ้นอย่างมาก

3.  ใช้กลไกการสร้างแผนภูมิที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดของ Office Excel  ซึ่งจะช่วยให้คุณสื่อสารการวิเคราะห์ในแผนภูมิที่มีรูปลักษณ์แบบมืออาชีพ

4.  พบการสนับสนุนการทำงานกับตารางที่มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น

5.  สร้างและทำงานกับมุมมอง PivotTable อย่างง่ายดาย

6.  "ดู" แนวโน้มที่สำคัญและค้นหาข้อยกเว้นในข้อมูล

7.  ใช้ Office Excel  และ Excel Services เพื่อใช้กระดาษคำนวณร่วมกับผู้อื่นอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

8.  ช่วยให้คุณและองค์กรได้ทำงานกับข้อมูลธุรกิจที่เป็นข้อมูลล่าสุด

9.  ลดขนาดกระดาษคำนวณของคุณ และปรับปรุงการเรียกคืนแฟ้มที่เสียหายได้ในขณะเดียวกัน

10.  ขยายการลงทุนด้านข้อมูลวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เนื่องจาก Office Excel มีการสนับสนุน Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services อย่างสมบูรณ์แบบ