ความหมาย

"เทคโนโลยีสารสนเทศ"


เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความหมายที่กว้างขวางมาก

 

ที่มา : http://wanwisa55.blogspot.com/2008/06/blog-post.html

 

 

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

           Information Technology หรือ IT คือ การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจประกอบด้วย
           
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ รวมทั้งซอฟท์แวร์ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงานเฉพาะด้าน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จัดเป็นเครื่องมือทันสมัย และใช้เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology)
           
2. กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ข้างต้นมาใช้งาน เพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เช่น การจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของฐานข้อมูล เป็นต้น

ที่มา: http://www.kmitl.ac.th/agritech/nutthakorn/04093009_2204/isweb/Lesson%2022.htm

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

                 การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชอย่างแพร่หลายในปัจจุบันทําให้คนส่วนใหญ่เกิดความเข้าใจว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวยังเป็นสิ่งที่คลาดเคลื่อนอยู เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีความหมายที่ครอบคลุมกว่านั้น ดังจะเห็นไดจากที่นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังต่อไปนี้

                      Behan and Holumes(1990) ได้ให้ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ว่า เทคโนโลยีที่นำมนุษย์เข้าสู่ทะเบียนข้อมูล การจัดเก็บ การประมวลผล การค้นคืน การส่งผ่านและรับสารสนเทศ ประกอบด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรสาร ไมโครกราฟิก โทรคมนาคม และไมโครอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเทคโนโลยีเก่า ได้แก่ ระบบจัดเรียงเอกสาร เครื่องทำบัญชีอัตโนมัติ ฯลฯ ฉะนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงสมารถนำมนุษย์ให้สามารถสร้างระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างมหาศาล

                      Londons(1997:2) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการรวบรวม การสื่อสาร การประมวลผล และการจัดเก็บสารสนเทศ

                      Laudon and Laudon (1995: 4) ไดสรุปไว้า เทคโนโลยีสารสนเทศเปนทั้งเครื่องมือและเทคนิควิธีการ สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลและใชอมูลรวมกันไมใชแคคอมพิวเตอรอย่างเดียวแตรวมถึงเทคโนโลยีตางๆ เขาดวยกัน ซึ่งสามารถชวยใหสื่อสารไดทั่วโลก

                      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(2537:8) ได้สรุปไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดการ ประมวล จัดเก็บ เรียกใช้ แลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือการนำสารสนเทศและข้อมูลไปปฏิบัติตามเนื้อหาของข้อมูลนั้นๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของผู้ใช้ ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล เทคโนโลยีโทรคมนาคม รวมถึงเทคโนโลยีระบบสื่อสารมวลชนทั้งแบบมีสายและไร้สาย และเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ                       

                      ชุน เทียมทินกฤต (2540:16) ไดใหความหมายไวา หมายถึงเทคโนโลยีที่ใชสําหรับการสราง การจัดการ  การประมวลผลขอมูลใหเปนขอสนเทศ การเก็บบันทึกขอมูลเปนฐานขอมูล   และส่งผานสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ตลอดจนเทคโนโลยีทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงสารสนเทศโดยใชระบบดิจิตอล

               

ที่มา: http://www.itie.org/eqi/modules.php?name=Journal&file=display&jid=257

 

จากที่ศึกษาความหมาย"เทคโนโลยีสารสนเทศ" สรุปได้ว่า ความหมาย"เทคโนโลยีสารสนเทศ" หมายถึง
การนำเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เป็น การผสานระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล กับเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อการจัดหา จัดการ ประมวล จัดเก็บ เรียกใช้ แลกเปลี่ยน และเผยแพร่สารสนเทศ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ตัวเลข และตัวอักษรได้อย่างรวดเร็ว
have a nice day