ชื่อเรื่อง การฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ขั้นพื้นฐานด้วยทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/8  โรงเรียนเลยพิทยาคม

ประเภทงานวิจัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research)

 วัตถุประสงค์

                เพื่อสร้างเสริมความคิดในเชิงสร้างสรรค์  และพัฒนาการในเชิงบวก 

อภิปรายผล

                จากการฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ขั้นพื้นฐานในหัวข้อ  มุมที่ยังไม่มอง ในแผนการเรียนรู้ เรื่อง  นันทนาการ  โดยเริ่มจากผู้วิจัยพบความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/8  ที่คิดวิเคราะห์ได้ในระดับดี  ถึงดีมาก  อีกทั้งนักเรียนกลุ่มนี้มีบุคลิกภาพที่กระตือรือร้น  ใฝ่รู้  มีความตั้งใจจริง  เมื่อสรรหาวิธีการใหม่ ๆ  มาให้ฟัง  จะตอบรับด้วยความตื่นตัว  กระฉับกระเฉง  ส่งผลให้ครูมีความสุขและสนุกในการสอน  จึงเกิดแรงบันดาลใจที่ต้องการส่งเสริมให้ นักเรียนมีความสามารถในความคิดเชิงสร้างสรรค์  เริ่มต้นที่ขั้นพื้นฐาน  คือ  คิดริเริ่ม  และคิดคล่องแคล่ว  โดยเริ่มจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ร่วมกันคิด  หัวข้อว่า  มุมที่ยังไม่ได้มอง  เปิดโอกาสอย่างอิสระกับนักเรียนทุกคน    ค้นจากตนเองว่า  มุมที่ยังไม่ได้มองมีอะไรบ้าง  เพราะเหตุใดจึงไม่มอง  ลองมอง  พบอะไร  แปลกอย่างไร  เชื่อมโยงสู่วิถีของคนเรา  และสังคมอย่างไร  แล้วให้ร้อยเรียงเป็นงานเขียนตามความถนัดของตนเอง  พบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/8  เมื่อได้รับฟังคำชี้แจงแล้ว  ทำการค้นหาตนเอง  รวบรวม  เลือกสรร  และนำเสนอ  เป็นงานเขียน 

                ด้านความคิดริเริ่ม  เป็นลักษณะที่คิดแปลกใหม่และแตกต่างไปจากความคิดธรรมดา  อาจจะเกิดจากการนำความรู้เดิม  มาคิดดัดแปลงประยุกต์ให้เป็นสิ่งใหม่  ให้กับตนเองและสังคม  นักเรียนมีความสามารถระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ  14.28  ระดับดี  79.59 

                ด้านความคิดคล่องแคล่วเป็นความสามารถที่จะคิดในสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนด  ความคล่องในการคิดมีความสำคัญต่อการแก้ปัญหา  นักเรียนมีความสามารถคิดคล่องแคล่วในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ  16.32  ระดับดี  77.75  ภาพรวมของความสามารถในการฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ขั้นพื้นฐาน  ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ  15.30  และระดับดี  ร้อยละ  78.57  ทั้งนี้เป็นเพราะว่า  นักเรียนมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  เข้าใจ  และพร้อมที่จะฝึกทักษะด้วยความมุ่งมั่นและพยายาม  ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนรู้สึกชื่นชม  ซาบซึ้ง  ภาคภูมิใจ  เชื่อมั่น  ศรัทธาในตนเอง  และผลงานของตนเอง  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการคิดสร้างสรรค์  เพราะความคิดแปลก ๆ  ใหม่ ๆ  แตกต่างไปจากความคิดเดิม  จะต้องเริ่มจากความกล้าคิด  กล้าริเริ่ม  การเป็นผู้บุกเบิก  การเสี่ยงที่จะได้รับการยอมรับหรือล้มเหลว  ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้และยอมรับว่า  นี่คือ หนทางแห่งความสำเร็จ  ต้องพยายามยืนหยัด  ผลักดัน  จนกว่าจะค้นพบ  และนั่นคือแนวทางใหม่  ที่ต้องการสร้างให้เกิดขึ้น  และเป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์ในแนวกว้างที่ต้องการฝึกให้เกิดขึ้นกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/8 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

                1.  นักเรียนมีพื้นฐานในความคิดเชิงสร้างสรรค์

                2.  เป็นการฝึกให้นักเรียนมุ่งมั่น  กล้าคิด  กล้าริเริ่ม

                3.  เป็นการฝึกให้คิดในเชิงบวก

                4.  เป็นการฝึกความพร้อมทางอารมณ์

                5.  เป็นการฝึกให้มองโลกทัศน์รอบตัว  มองกว้าง  มองให้ไกล

 

วิธีดำเนินการ

                กลุ่มเป้าหมายในการสร้างเสริมความคิดเชิงสร้างสรรค์  ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/8  จำนวน  49  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Pusposive Samping) ตามแผนการเรียนรู้เรื่อง  นันทนาการ   ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2546  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนเลยพิทยาคม 

เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกทักษะและพัฒนา

                การฝึกความคิดสร้างสรรค์ขั้นพื้นฐานด้วยทักษะการเขียน  มุมที่ยังไม่ได้มอง 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

                แบบสังเกต  และ  Rubria  โดยใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล