บทที่ 13 การนำนโยบายไปปฏิบัติ

 ความหมายและความสำคัญของการนำโยบายไปปฏิบัติ

Walter Williams (1971:144)  ความสามารถขององค์การ คือ ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้น การศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติ คือ การศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะขององค์การในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

               ความสำคัญของการนำนโยบายไปปฏิบัติ

1.     ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติจะส่งผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ตัดสินใจนโยบาย

2.       ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติจะส่งผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

  แหล่งที่มาของนโยบาย

1)    แถลงการณ์หรือคำสั่งของฝ่ายบริหาร

2)   เนื้อหาหรือรายละเอียดในกฎหมาย

3)   ความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในการประกาศใช้ กฎหมายที่ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนั้น

4)   ข้าราชการระดับสูง ผู้มีหน้าที่ในการริเริ่มการก่อรูปนโยบายและการพัฒนาทางเลือกนโ ยบาย

5)   การพิจารณาและการวินิจฉัยของศาล คำพิพากษาถือเป็นที่สิ้นสุด และคือนโยบายสาธารณะที่สำคัญของทุกสังคม

                       ปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

1)    ความล้มเหลวของนโยบายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนักทฤษฎีนโยบาย และผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ ในการแสวงหาแนวทางเพื่อความสำเร็จของนโยบาย    

 

2)    การศึกษาของ R.S. Mountjoy และ L.O. O’Tool Jr. (1979: 466-467) พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธ ิผล คือ

(1)   ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติ

(2)  แนวทางการปฏิบัติที่ระบุอย่างเฉพาะเจาะจง

3)  หลักการที่ช่วยให้การนำนโยบายไปปฏิบัติประสบความสำเร็จ  ได้แก่
                               (1)  ถ้ามีทรัพยากรใหม่แต่แนวทางปฏิบัติคลุมเครือ ต้องมีการตีความนโยบายให้ชัดเจน

       สรุป  :  ปัจจัยในการนำนโยบายไปปฏิบัติ  ให้ได้ผลสำเร็จจะมีปัจจัยมากมาย  แต่พอที่จะสรุปได้ด้วย  เหตุผล,ความสามารถ,ผู้นำ,ผู้ปฏิบัติ  แต่แรกทีเดียวต้องดูโครงสร้าง ,เป้าหมาย  และจะต้องมีการติดตาม,ควบคุม ท้ายสุดต้องมีการประเมินผล  เพื่อจะนำไปขยายผลหรือขยายโครงการ,โครงสร้าง  โดยต้องไม่รวมถึงการปฎิสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมด้วย