หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

           ชื่อปริญญา  : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย)

                             : พท.บ (การแพทย์แผนไทย)

                             : B.TM.(Thai Traditinal medicine)

           การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) หรือ การแพทย์แผนโบราณ เป็นความพยายามจะอธิบายภาวะต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งสภาวะปกติ และสภาวะที่ผิดปกติ(เป็นโรค) โดยใช้ทฤษฎีความสมดุลของธาตุต่างๆในร่างกายเข้ามาอธิบาย ผสมผสานองค์ความรู้จากอินเดีย พุทธศาสนา และองค์ความรู้ที่เราพัฒนาขึ้นมาเอง โดยบรมครูการแพทย์แผนไทย คือ ท่านชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง

การแพทย์แผนไทยอาจหมายถึง กระบวนการทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และหมายความรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย ประดิษฐ์อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ได้ถ่ายทอดและสืบต่อกันมา

         การแพทย์แผนไทยอาจจะไม่มีองค์ความรู้ด้านกลไกการเกิดโรค และเทคนิคทางศัลยกรรมมากนัก แต่ต้องมีองค์ความรู้ด้านกลวิธีทางคลินิก เช่น การซักประวัติ และการรักษาด้วยยา เพียงแต่ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ทางคลินิก (Evidence-based clinical knowledge) ซึ่งก็มาจากกฎข้อบังคับตามใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ที่ว่า "มิให้แพทย์แผนไทยกระทำการอันเป็นวิทยาศาสตร์ใด ๆ" นั่นเอง ทำให้ไม่สามารถมีการตั้งสมมุติฐานและวิจัยได้อย่างเต็มที่

          ในปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หันมาให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตในสาขาการแพทย์แผนไทยมากขึ้น ซึ่งการแพทย์แผนไทย กับ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ นั้นมีความแตกต่างกันชัดเจน คือ การแพทย์แผนไทย เน้นการวินิจฉัย การรักษา และการจ่ายยา ด้วยหลักการของการแพทย์แผนไทย และจ่ายยาด้วยสมุนไพร เพียงแต่มีข้อจำกัดในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบตะวันตก ซึ่งต้องสอบใบประกอบโรคศิลปะเช่นเดียวกัน

          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดตั้งโครงการวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกขึ้นและได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา2550 โดยใช้อาคารสำนักศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ชั้น 2 และ 3 ของอาคารเป็นห้องเรียนและสำนักงานคณบดี นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการทางการแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทย อีกด้วย

          ในอนาคตทางวิทยาลัยฯ มีโครงการจัดสร้างอาคารการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพื่อเป็นอาคารเรียน และสำนักงานรวมทั้งห้องปฏิบัติการ วิจัยต่างๆที่ทันสมัยและสะดวกที่สุด โดยความร่วมมือของวิทยาลัยการพยาบาลและสุขภาพและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

          สนใจติดต่อ วิทยาลัยแพทย์แผนำไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ชั้น 2 อาคารสำนักศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก