ประเพณีลานนาไทยและพิธีกรรมต่างๆ

(หนานเต๋จา)  สงวน โชติสุขรัตน์   384  หน้า

ลิขสิทธิ์เลขที่  152747   

 

คำปันปอนปี๋ใหม่                                 1

คำปอนปี๋ใหม่(อีกสำนวนหนึ่ง)                       2

คำหื้อปอนปี๋ใหม่ (อีกสำนวนหนึ่ง)                                3

ปอนปี๋ใหม่(อีกสำนวนหนึ่ง)                            5

คำปอนปี๋ใหม่(อย่างสั้น)                                    6

อายุวัฑฒโก    แปล                                             7

สัพพี      แปล                                                        9

ปาระมี 10 ทัศ      แปล                                        10

พระพุทธรูปบูชาประจำวันเกิด                         11

คำหื้อปอนขึ้นบ้านใหม่                                      12

คำเวนตานขึ้นเฮือนใหม่                                    15

คำอัญเชิญเทวดา                                                  18

คำสะมาแก้วเจ้าทั้งสาม                                      19

คำสะมาครัวตานอย่างโวหารสั้น                     21

คำสะมาครัวตาน                                                 23

คำยอคุณพระรัตนตรัย                                        23

คำโอกาสข้าวสี่สิบเก้าก้อน                                25

คำโอกาสเวนตานข้าวบาตร                               26

คำเวนตานปีใหม่และเจดีย์ทราย                       30

คำเวนตานวิหาร                                                  32

คำเวนตานกุฏิสร้างใหม่                                     36

คำเวนตานพระบวชใหม่                                   41

คำเวนตานก๋วยสลาก(สลากภัตต์)                     43

คำถวายสลากภัตต์(บาลีแปล)                            46

คำโอกาสเวนตานอุปสมบท (เป็กข์) และบวช (บรรพชา)         47

คำเวนตานศพพระภิกษุ                                     51

คำไหว้ธาตุปีเกิด                                                  57

คำไหว้พระบรมธาตุดอยสุเทพ                         62

คำไหว้พระนอนขอนม่วง อำเภอแม่ริม         63

คำไหว้พระธาตุดอยคำ เชียงใหม่                     64

คำไหว้พระพุทธบาทตากผ้า  อ.ป่าซาง ลำพูน              64

คำไหว้พระเจ้าตนหลวงทุ่งเอี้ยง เมืองพะเยา                64

คำไหว้พระธาตุเจ้าจอมทอง              เมืองพะเยา           65

คำไหว้พระเจดีย์เจ็ดยอด    เชียงใหม่                               65

คำไหว้พระนอนป่าเก็ดถี่ อ.สารภี เชียงใหม่                 65

คำไหว้พระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน                                   66

คำขอโอกาสสรงน้ำพระธาตุจอมทอง                             66

ตำนานการเทศน์มหาชาติ                                                 67

พร 10 ประการของพระนางผุสดี                                    73

คำว่า กัปป์                                           75

ฐานะของพระสงฆ์                                                             76

คำโอกาสเวนตานธรรมมหาชาติ                                     77

คำอาราธนาธรรมมหา                                                        80

ขึ้นท้าวทั้งสี่                                                                          86

โอกาสขึ้นทั้งทั้งสี่                                                                89

คำโอกาสขึ้นทั้งทั้งสี่           (อีกสำนวนหนึ่ง)                                91

คำไหว้เทวทูตสูตร (ต๋ายแล้วบ่เน่า)                                  94

คำเวนตานศพ                                                                      100

คำเวนตานกำแพงและศาลาบาตร                                    106

คำเวนตานอุโบสถ                                                               108

คำเวนตานพระธาตุ                                                             112

เวนตานโรงเรียน                                                                 115

พรรณนาโวหารส่งเสริมการศึกษา                                  120

คำเรียกขวัญ                                                                          123

คำเรียกขวัญคู่บ่าวสาว                                                         129

คำฮ้องขวัญลูกแก้ว(บวชนาค)                                          133

คำฮ่ำบอกไฟ                                                                         139

คำสูตรถอนขึด                                                                     140

คำสูตรถอนสัพพะขึด         (อีกสำนวนหนึ่ง)                                143

รวมกุณต่างๆ                                                                        144

ตำรายางัวควาย    ผอมหื้อมันตุ้ย                                      144

คำฮ้องงัวควาย(แบบพื้นเมือง)                                          145

 

 

ภาควันสำคัญในพระพุทธศาสนา และศาสนพิธีต่างๆ

มาฆบูชา                                                                                153

วิสาขบูชา                                                                              156

ประสูติ,ตรัสรู้,ปรินิพพาน                                 157

อาสาฬหบูชา                                                                        159

วันเข้าพรรษา                                                                       162

มูลเหตุที่พระสงฆ์จำพรรษา                                              164

สถานที่จำพรรษาและกำหนดกาล                                   165

วันออกพรรษา(วันมหาปวารณา)                                     167

ตักบาตรเทโว                                                                        168

ทอดกฐิน                                                                               169

คำถวายกฐิน อย่างใหม่                                                      173

ระเบียบการทำบุญ                                                               184

ระเบียบและพิธีการโดยเฉพาะ                                         186

การบวชและเป็กข์แบบพื้นเมือง                                      191

วิธีขอขะมา                                                                           197

คำสอนนาค(กำสอนลูกแก้ว)                                            199

ประเพณีการทำบุญศพ                                                       205

 

ภาคนพรัตน์ 9ประการและคำบาลีที่ควรทราบ             

นพรัตน์แก้ว 9 ประการ                                                     225

ตำราดูลักษณะแก้วแสงต่าง แบบพื้นเมือง                     230

สีมงคลประจำวัน                                                                242

อิทธิพลของแก้ว 9 ประการ                                              243

คำบาลีที่ควรทราบ                                                               244

 

ภาคศาสนพีและคาถาค่างๆที่ควรสนใจ

การจัดสถานที่                                                                      259

คำไหว้พระโดยย่อ                                                               262

คำเขียนเทียนบูชาพระ                                                       262

คำอาราธนาศีล 5                                                                262

คำอาราธนาพระปริตร                                                        263

คำอาราธนาธรรม                                                                263

คำให้ศีล                                                                                 263

สรณะคมณ์                                                                           264

องค์ศีล 5                                                                               264

คำอาราธนาธรรมแบบพื้นเมือง         &