โครงสร้างการบริหารงานประชาสัมพันธ์

การบริหารงานประชาสัมพันธ์

 

คณะทำงาน

คณะทำงานประกอบด้วยบุคลากร  ดังนี้ 

1.       หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

2.    แผนกต้อนรับและติดต่อสอบถาม

                   3.    แผนกโฆษก/พิธีกร  การกระจายเสียง

                   4.    แผนกเอกสารสิ่งพิมพ์

                   5.   แผนกข้อมูลสารสนเทศ

6.   แผนกกิจกรรม

 

อ.วลัยพร      พยัคฆบุตร

อ.สุดารัตน์    คำราช

อ.วิชา  อ.สุดารัตน์

อ.วลัยพร   อ.วิชา   อ.สุดารัตน์

อ.วลัยพร

อ.วลัยพร 

 

 

การดำเนินงาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์แบ่งการดำเนินงานออกเป็น  6  แผนก  ดังนี้

        1.       แผนกต้อนรับและติดต่อสอบถาม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-          ต้อนรับผู้มาติดต่อโรงเรียน   ครู-อาจารย์  หรือนักเรียน  และคอยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 

-          ให้ข้อมูลต่าง ๆ  หรือคำแนะนำแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ

-          จัดทำบันทึกการปฏิบัติงาน  ของงานประชาสัมพันธ์

-          รับแจ้งข่าวสารและ  ของหาย

-          ประสานงานกับแผนกอื่น

2.       แผนกโฆษก/พีธีกร  การกระจายเสียง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-          จัดทำตารางการกระจายเสียง  ประจำวัน/ สัปดาห์/ เดือน

-          จัดทำรายการต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม 

-          แจ้งข่าวสารต่าง ๆ  ทางการกระจายเสียง

-          ปรับปรุงและพัฒนาระบบการกระจายเสียงในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

-          ประสานงานกับงานโสตทัศศึกษา

เวลาส่งกระจายเสียง

                ช่วงเช้า                  07.00-07.45 น.  (ข่าว + เพลงมาร์ชโรงเรียน)

ช่วงกลางวัน         12.15-12.45 น.  (เปิดเพลงพระราชนิพนธ์)

ประกาศ                 ช่วงเปลี่ยนคาบเรียนทุกครั้ง (ถ้ามี)

3.       แผนกเอกสารสิ่งพิมพ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-          จัดทำปฏิทินงานด้านข่าว

-          เขียนและรวบรวมข่าวรายงานความเคลื่อนไหวต่าง ๆ

-          จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์  ออกเผยแพร่เป็นครั้งคราวในโอกาสที่เหมาะสม  เช่น  จดหมาย  วารสาร  หนังสือพิมพ์  เป็นต้น

-          ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการพิมพ์ต่าง ๆ 

-          ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โรงพิมพ์หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

4.       แผนกข้อมูลสารสนเทศ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-          รวบรวมสถิติ  ข้อมูลต่าง ๆ  ของโรงเรียน

-      บันทึกภาพกิจกรรมโรงเรียน

-          จัดทำข้อมูลของครู  อาจารย์  และนักเรียน  เพื่อการประชาสัมพันธ์

-          จัดตั้งกล่องรับความคิดเห็น  และรวบรวมความคิดเห็นเสนอผู้ต่อเกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานต่อไป

5.       แผนกจัดกิจกรรม  (ชมรมนักประชาสัมพันธ์)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-          จัดทำป้ายนิเทศ  นิทรรศการ  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน

-          ช่วยเหลือดูแล  ให้ความรู้ประสบการณ์จริงแก่นักเรียนในชมรมนักประชาสัมพันธ์

-          จัดกิจกรรมพิเศษหรือโครงการในหมู่สมาชิกและผู้สนใจที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อตัวนักเรียนและโรงเรียน

-          ประสานงานกับนักเรียนในชมรมนักประชาสัมพันธ์  และผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือโครงการที่จัดทำ

 อ้างอิง  http://whiterose2you.multiply.com/journal/item/55