ประวัติโยคะ

       โยคะเกิดขึ้นเมื่อใด และใครเป็นผู้คิดค้นเป็นคนแรกไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด สำหรับความเก่าแก่ของโยคะ มีนักประวัติศาสตร์หลายคนวิเคราะห์ว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนที่เรียกกันว่า ชมพู่ทวีป ซึ่งคือประเทศอินเดียในสมัยปัจจุบัน ในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วประมาณ 130 ปีมีมหาฤๅษี ปตัญชลีได้รวบบรรดาวิธีบริกรรมแห่งโยคะขึ้นเรียกว่า โยคะสูตร