''รายจ่ายของรัฐบาล''

    รายจ่ายของรัฐบาล ว่าด้วยการจัดทำงบประมาณในแต่ละปี การจัดสรรงบประมาณไปยังส่วนต่างๆ  จะขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะมีผลต่อโครงสร้างงบประมาณในแต่ละปี  ซึ่งประกอบด้วยรายจ่ายประจำวัน  รายจ่ายลงทุน  และการชำระคืนเงินกู้

     สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ อาจจะแบ่งเป็น

รายจ่ายที่จำแนกตามโครงสร้างแผนงาน   ประกอบด้วย

     -รายจ่ายในกลุ่มภารกิจทางการบริหาร ได้แก่

        1.รายจ่ายด้านการบริหารงานของรัฐบาล

        2.รายจ่ายด้านการพัฒนาระบบการเมือง         

        3.รายจ่ายด้านการสนับสนุนกิจการในพระองค์

      -รายจ่ายในกลุ่มภารกิจทางเศรษฐกิจ ได้แก่

         1.รายจ่ายด้านการผลิตและการสร้างรายได้

         2.รายจ่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพลังงาน

         3.รายจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         4.รายจ่ายด้านการขนส่ง

         5.รายจ่ายด้านการบริหารรายได้ รายจ่ายของรัฐ

       -รายจ่ายในกลุ่มภารกิจทางสังคม  ได้แก่

         1.รายจ่ายด้านการพัฒนาประชากร

         2.รายจ่ายด้านบริการสังคมและชุมชน

        -รายจ่ายในกลุ่มภารกิจทางความมั่นคง ได้แก่

          1.รายจ่ายด้านความมั่นคง

รายจ่ายที่จำแนกตามลักษณะงาน  และลักษณะเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย

        -หมวดการบริหารทั่วไป ได้แก่ การบริหารงานทั่วไปของรัฐ  การป้องกันประเทศ  และการรักษาความสงบภายใน

        -หมวดการบริหารชุมชนและสังคม  ได้แก่ การศึกษา  การสาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์  การเคหะชุมชน  และการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

         -หมวดการเศรษฐกิจ  ได้แก่ การเชื้อเพลิงและพลังงาน  การเกษตร  การเหมืองแร่ทรัพยากรธรณีการอุตสาหกรรมและการโยธา  การขนส่งและการสื่อสาร และการบริการเศรษฐกิจอื่น

         -หมวดอื่นๆ ได้แก่  การดำเนินงานอื่นนอกเหนือจากที่ได้กล่าวข้างต้น