โครงการ

ออกแบบเว็บไซค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธรรมศาลา

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธรรมศาลาวัดธรรมมงคล ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่  21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2519 มาจนถึงปัจจุบัน  ได้มีการพัฒนาศูนย์มาอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันนี้ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมาเข้าศูนย์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนเป็นจำนวนมากทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงมีโครงการจัดทำเว็บไซค์เพื่อประสาสัมพันธ์ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างให้ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธรรมศาลาวัดธรรมมงคลแห่งนี้

วัตถุประสงค์

1 . เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธรรมศาลา วัดธรรมมงคล

2. เพื่อให้ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปได้รับรู้กิจกรรมต่างๆ ของบุตรหลานที่เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธรรมศาลา

3. เพื่อเป็นการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการจัดทำเว็บไซค์

วิธีดำเนินงาน

1.เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธรรมศาลา

2. ออกแบบเว็บไซค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธรรมศาลาโดยใช้โปรแกรม photoshop and namo webeditor

3. อัพโหลดเว็บไซค์ขึ้น เซิฟเวอร์ (ในการจัดทำเว็บไซค์ครั้งต่อไป )

  ระยะเวลาและสถานที่

เริ่ม 7  เมษายน  2551 19 เมษายน 2551

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธรรมศาลา วัดธรรมมงคล

123 ปุณณวิถี 20 สุขุมวิท 101 บางจาก  พระโขนง กรุงเทพ 10260

งบประมาณ

งบประมาณในการออกแบบเว็บไซค์ 1000 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1 พระรัชชานนท์ อุปโคตร

2 พระสมพร แสงจันทร์

3 พระสุริยาวุธ จันทะคีรี

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้เกิดการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการออกแบบเว็บไซค์

2. ได้เแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและในด้านเทคโนโลยี

3. ได้เชื่อมโยงกลุ่มคนเข้าหากันโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง