ความหมายในความคิดของข้าพเจ้า  สิทธิมนุษยชนคือสิทธิที่มีติดตัวบุคคลมาตั้งแต่เกิด   เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของบุคคลในสังคม ที่ผู้อื่นจะละเมิดมิได้   เป็นสิทธิที่มีกฎหมายของรัฐรับรองและให้ความคุ้มครอง

     เหตุที่ข้าพเจ้าสนใจเข้าเรียนในวิชานี้ เพราะเป็นวิชาที่น่าจะนำไปปฏิบัติได้จริง  และในปัจจุบัน แม้ว่าเราทุกคนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  แต่ก็ใช่ว่าเราจะทราบได้ทั้งหมดว่าเราได้รับการคุ้มครองในเรื่องใดบาง  มีคนหลายคนที่ไม่ทราบว่าตัวเองได้รับการคุ้มครองอย่างไร  เท่าไหร่  เพราะแม้แต่นักกฎหมายเอง ในบางกรณีก็อาจยังไม่ทราบถึงการคุ้มครองในบางส่วนเหมือนกัน อีกทั้งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นวิชาที่เปิดกว้างในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาในด้านความคิดของข้าพเจ้าด้วย