บทคัดย่อวิทยานิพนธ์เล่ม 1


Title การพัฒนาชุดฝึกการอ่านภาษาไทย เพื่อจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Creator Name: มณีวรรณ วริทุม
Subject keyword: การอ่านจับใจความ
Classification :.DDC: 372.62 ม139ก
Description Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวุตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกการอ่านภาษาไทยเพื่อจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยเพื่อจับใจความก่อนและหลังเรียน ด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย ดำเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อจับใจความของนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยเพื่อจับใจความ มีค่าดัชนีความยากระหว่าง .35-.79 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .25-.72 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t ผลการวิจัย พบว่า 1. ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพื่อจับใจความวิชาภาษาไทยเพื่อจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 The purposes of this research were to develop reading packages in the Thai language to improve comprehension skill of Prathom Suksa 4 students based on the efficiency criterion of 80/80, and to compare the reading achievement before and after using the packages. The samples were 32 Prathom Suksa 4 students studying in the second semester of academic year 2001 at Phonmuangnoi Primary School, Huataphan District, under the jurisdiction of the office of Amnat Charoen Provincial Primary Education. The instruments used in this study were the reading packages and the achievement test on Thai reading comprehension skill. The difficulty indices of the test ranged between .35-79, the collected data were subsequently analyzed by means of percentage, arithmetic mean, standard deviation, and t-test. The resuits of the study revealed that: 1. The reading packing packages were efficient as they were found to meet the efficiency criterion of 80/80. 2. The reading achievement of the students after using the packages was statistically higher than that before using the packages at the .01 level.
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Address: อุบลราชธานี
Email: [email protected]
Date Created: 2546
Issued: 2548-09-22
Type วิทยานิพนธ์/Thesis
Format application/pdf
ISBN: 9749592891
Language tha
Coverage Spatial: ไทย
Thesis DegreeName: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญามหาบัณฑิต

Descipline: การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

Grantor: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Rights ©copyrights มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

RightsAccess:สามารถเข้าใช้ได้เฉพาะสมาชิกในกลุ่ม ThaiLIS

ที่มา :

http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=3783

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์เล่มที่ 2


Title การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
Creator Name: สันทวดี พางาม
Subject keyword: การเขียนและสะกดคำภาษาอังกฤษ
ThaSH: ภาษาอังกฤษ-การศึกษาและการสอน(ประถมศึกษา)
Classification :.DDC: 372.65 ส589ก
Description Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการฝึกโดยการใช้ชุดทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 34 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างว่าย รูปแบบการทดลอง คือ One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดฝึกทักษะการเขียน สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ชุด แผนการสอน และแบบทดสอบทางการเขียนสะกด คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ .40-.76 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .45-.73 และความ เชื่อมั่นเท่ากับ .81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.58/75.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 The purposes of this research were to develop packages on English vocabulary spelling for Pratbom Suksa 6 pupils aimed to meet the standardized criteria of 75/75 , and to compare the vocabulary spelling achievement before and after using the packages. The samples used in the study were 34 Phathom Suksa 6 pupils of Ban Lertaroon School, Sangkha District, Surin Province. A one group pretest posttest design was used for the study. The research tools were the packages on English vocabulary spelling, and the achievement test constructed by the researcher. The test difficulty indices ranged from .40 to .76 , the discrimination indices ranged from .45 to .73, and the reliability value was .81. The collected data were andlyzed by the percentage, mean, standard deviation and t-test. The research findings were as follows : 1. The packages on English vocabulary spelling were effective since they were found to have the criteria of 79.58/78.45 which were above the determined criteria of 75/75. 2. The students’ achievement after using the packages was statistically higher than that before using the packages at .01 level of signicicance.
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Address: อุบลราชธานี
Email: [email protected]
Date Created: 2549
Modified: 2007-09-28
Issued: 2550-08-23
Type วิทยานิพนธ์/Thesis
Format application/pdf
Identifier URL:http://www.lib.ubru.ac.th/thesis/santawadee_2549/title.pdf
ISBN: 9746927426
Language tha
Coverage Spatial: ไทย
Rights ©copyrights มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
RightsAccess:สามารถเข้าใช้ได้เฉพาะสมาชิกในกลุ่ม ThaiLIS

ที่มา :

http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=4394

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์เล่มที่ 3


Title การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
Creator Name: สันทวดี พางาม
Subject keyword: การเขียนและสะกดคำภาษาอังกฤษ
ThaSH: ภาษาอังกฤษ-การศึกษาและการสอน(ประถมศึกษา)
Classification :.DDC: 372.65 ส589ก
Description Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการฝึกโดยการใช้ชุดทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 34 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างว่าย รูปแบบการทดลอง คือ One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดฝึกทักษะการเขียน สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ชุด แผนการสอน และแบบทดสอบทางการเขียนสะกด คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ .40-.76 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .45-.73 และความ เชื่อมั่นเท่ากับ .81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.58/75.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 The purposes of this research were to develop packages on English vocabulary spelling for Pratbom Suksa 6 pupils aimed to meet the standardized criteria of 75/75 , and to compare the vocabulary spelling achievement before and after using the packages. The samples used in the study were 34 Phathom Suksa 6 pupils of Ban Lertaroon School, Sangkha District, Surin Province. A one group pretest posttest design was used for the study. The research tools were the packages on English vocabulary spelling, and the achievement test constructed by the researcher. The test difficulty indices ranged from .40 to .76 , the discrimination indices ranged from .45 to .73, and the reliability value was .81. The collected data were andlyzed by the percentage, mean, standard deviation and t-test. The research findings were as follows : 1. The packages on English vocabulary spelling were effective since they were found to have the criteria of 79.58/78.45 which were above the determined criteria of 75/75. 2. The students’ achievement after using the packages was statistically higher than that before using the packages at .01 level of signicicance.
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Address: อุบลราชธานี
Email: [email protected]
Date Created: 2549
Modified: 2007-09-28
Issued: 2550-08-23
Type วิทยานิพนธ์/Thesis
Format application/pdf
Identifier URL:http://www.lib.ubru.ac.th/thesis/santawadee_2549/title.pdf
ISBN: 9746927426
Language tha
Coverage Spatial: ไทย
Rights ©copyrights มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
RightsAccess:สามารถเข้าใช้ได้เฉพาะสมาชิกในกลุ่ม ThaiLIS

ที่มา:

http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=4394

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์เล่มที่ 4


Title การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Creator Name: สุคนธ์ ยั่งยืน
Subject keyword: คณิตศาสตร์
ThaSH: คณิตศาสตร์
Classification :.DDC: 372.7 ส748ก
Description Abstract: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เศษส่วน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เศษส่วน ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย รูปแบบการทดลองคือ One-Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยชุดฝึกทักษะเรื่อง เศษส่วน จำนวน 10 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีความยากง่าย ตั้งแต่ .20-.80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .20-.70 และมีค่าความเชื่อมั่น .82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เศษส่วน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.67/83.25 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 The purposes of this research were to develop packages on mathematics for Prathom Suksa 5 pupils and to compare the pupils’ achievement before and after using the packages. The samples used in the study were 30 Prathom Suksa 5’ pupils of Damrongsinutid School, Ubon Ratchathani Education Service Area Office 5 in the academic year 2005. The samples gained by simple random sampling. A one group pretest posttest design was used for the study. The research tools were 10 packages, instructional plans, and the achievement test. The test difficulty indices ranged from .20 to .80 , the discrimination indices ranged from .20 to .70, and the reliability value was .82. The collected data were analyzed by the percentage, mean, standard deviation, and t-test The research findings were as follows: 1. The packages were efficient since the criteria were found at 82.67/83.25 which were above the determined standard criteria of 80/80. 2. The pupils’s achievement after using the packages was statistically higher than that before using the packages at .01 level of significance.
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Address: อุบลราชธานี
Email: [email protected]
Date Created: 2549
Issued: 2550-08-23
Type วิทยานิพนธ์/Thesis
Format application/pdf
Identifier URL:http://www.lib.ubru.ac.th/thesis/sukon_2549/title.pdf
ISBN: 9747789108
Language tha
Coverage Spatial: ไทย
Rights ©copyrights มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
RightsAccess:สามารถเข้าใช้ได้เฉพาะสมาชิกในกลุ่ม ThaiLIS

 

ที่มา:

http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=4396

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์เล่มที่ 5


Title การใช้เกมพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี
Creator Name: ปัทมา ราษฎร์ดุษดี
Subject ThaSH: ภาษาไทย -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- วิจัย
ThaSH: นักเรียนมัธยมศึกษา -- นนทบุรี -- วิจัย
ThaSH: ภาษาไทย -- ตัวสะกด -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- วิจัย
Description Abstract: รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้เกมในการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 20 คนกลุ่มควบคุม 20 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย เกมประกอบการสอนเขียนสะกดคำ แผนการสอนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคำ จำนวน50 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.28 ถึง 0.78 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.21 ถึง 0.71ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ได้เกมที่สามารถนำมาใช้พัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนกลุ่มที่เรียนการเขียนสะกดคำภาษาไทยโดยใช้เกมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำสูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยไม่ใช่เกมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจ ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน นักเรียนได้พัฒนาทักษาทางภาษาโดยเฉพาะทักษะการเขียนสะกดคำ
Publisher มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
Address: มหาสารคาม (Maha Sarakham)
Email: [email protected]
Contributor Name: พิศมัย ศรีอำไพ
Role: อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
Date Created: 2545
Modified: 2549-08-18
Type วิทยานิพนธ์/Thesis
Format application/pdf
URL:http://khoon.msu.ac.th/full15/pattama1254/titlepage.pdf
ISBN: 9745485721
Source CallNumber: วจ 495.9152 ป63ก
Language tha
Coverage ไทย
ไทย (ภาคกลาง)
นนทบุรี
Thesis DegreeName: การศึกษามหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: ภาษาไทย

Grantor: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Rights ©copyrights มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

RightsAccess:สามารถเข้าใช้ได้เฉพาะสมาชิกในกลุ่ม ThaiLIS

ที่มา:

http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=29904

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์เล่มที่ 6


Title การปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Creator Name: มารศรี ธานี
Subject keyword: การอ่าน
Classification :.DDC: 372.45 ม468ก
; การเขียน
Description Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติการฝึกทักษะการอ่านและการเขียนวิชาภาษา ไทยของนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาผลการปฏิบัติการฝึกทักษะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหนังการปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนบ้านดวน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกทักษะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย จำนวน 9 แผน (2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติการได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบสัมภาษณ์ นักเรียน แบบบันทึกประจำวันของครู แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีขั้นตอนการปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นสังเกต และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติการ ซึ่งมีวงจรปฏิบัติการวิจัย 3 วงจร คือ วงจรปฏิบัติการที่ 1 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 – 4 วงจรปฏิบัติการที่ 2 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5-7 วงจงปฏิบัติการที่ 3 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8 – 9 โดยใช้รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังเกต และสัมภาษณ์นักเรียน เมื่อดำเนินการวิจัยจบในแต่ละวงจรปฏิบัติการได้ทดสอบย่อยเพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน จากนั้นผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนผลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อดำเนินการวิจัยครบทุกวงจรปฏิบัติการแล้วทำการทดสอบเพื่อประเมินผลสรุปอีกครั้งหนึ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทำโดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตีความ สรุป ตรวจสอบความแม่นตรง และรายงานผลในลักษณะบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐานและสถิติ Nonparametic การทดสอบ Wilcoxon Test ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกทักษะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย มีคุณภาพอยู่ในระดับที่เหมาะสมมาก นักเรียนให้ความสนใจ สนุกสนานในการเรียน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันดี นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในการเรียน และนักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านทักษะการอ่านและการเขียนที่ดี 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 84.02 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 80 และการทดสอบความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 The purposes of this research were to study a workshop in Thai reading and writing skill of Prathom Suksa 2 student and to investigate the results of the workshop. Before and after the workshop. The sample group of this research consisted of 24 Prathom Suksa 2 student in Baan Duan School Ubon Ratchathani Province , who attended school in the first semester of academic year 2003. The research instruments included 9 lesson plans emphasizing the teaching through the basic scientific method , observation , student interview , a teacher daily journal , method skill , and a Thai achievement test. This study was of an action research type , in which there were 3 cycles of the research action – the first cycle dealing with lesson plans one to four , the second cycle with lesson plans five to seven , and the third cycle with lesson plans eight to nine . Data were collected through field recording , observation , and student interview. Upon the completion of each cycle, a test was administered to check the students’ progress and to reflect the results of the action in each cycle . The data were analyzed and used for the improvement the lesson plans. Upon the completion of all the cycles a test was administered to the students once again to allow for the conclusion of the quality development by interpreting the data and checking the validity of the test. Then , the results were reported in a descriptive manner with quantitative analysis using nonparametic statistics and Wilcoxon Test. The research were as follow : 1. The learning activities as planned in the action research emphasizing the reading and writing skills in the Thai language were highly appropriate . They enhanced students learning and allowed them to joyfully learn together with peers and gain new knowledge and experiences . Most students greatly developed their reading and writing skills. 2. The students who received the instruction through these activities had the average achievement score of 84.02 percent , and 83.33 percent of them passed the standard criteria . The comparison between the pretest and the posttest revealed that the average score on the posttest was significantly higher than that of the pretest at .01 level.
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Address: อุบลราชธานี
Email: [email protected]
Date Created: 2549
Modified: 2549-09-18
Issued: 2549-08-07
Type วิทยานิพนธ์/Thesis
Format application/pdf
ISBN: 9747789248
Language tha
Coverage Spatial: ไทย
Thesis DegreeName: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญามหาบัณฑิต

Descipline: วิจัยและประเมินผลการศึกษา

Grantor: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Rights ©copyrights มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

RightsAccess:สามารถเข้าใช้ได้เฉพาะสมาชิกในกลุ่ม ThaiLIS

ที่มา :

http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=4275