เรียนอาจารย์ ดร.รสสุคนธ์ที่เคารพ

          นวัตกรรมของผมที่ใช้กับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 และ 2/7 คือ Power point ในการสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ  เนื่องจากนักเรียนห้องนี้ค่อนข้างอ่อน  มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษไม่ดีนัก  ตัวนักเรียนก็ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนคำศัพท์ใหม่ๆ  ในฐานะครูผมจึงได้ลองแบ่งเวลาที่จะต้องสอนทั้งสองห้อง  3 คาบ/สัปดาห์  โดยนำเวลานี้มาสอนศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย Power point  ในสัปดาห์ที่ 2  และ 4 ของเดือนธันวาคม (ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน) 

                        สามารถสรุปผลนวัตกรรมได้ดังตารางต่อไปนี้

ลักษณะของปัญหา

จำนวน/นักเรียนที่มีปัญหาก่อนแก้ไข

นักเรียนที่มียังคงมีปัญหา

หลังแก้ไข

ข้อคิดที่เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรมนี้

นักเรียนสะกดคำศัทพ์ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง

นักเรียนชั้น ม.2/2 จำนวน 45 คน ชาย 28 คน หญิง 17 คน

นักเรียนชั้น ม2/7 จำนวน 45 คน ชาย 24 คน หญิง 21 คน

ชาย 10 คน หญิง 3 คน

 

 

ชาย 8 คน หญิง 5 คน

 

นักเรียนที่มีปัญหา  ถ้าครูมีเวลาควรจะนำเด็กมาซ่อมเสริมพิเศษ  นอกเวลาเรียนปกติ

 

 

ลักษณะของปัญหา

จำนวนนักเรียน(คน)ก่อนแก้ไข

นักเรียนหลังแก้ไข

จำนวน(คน)เป้าหมาย

ตรวจสอบผลสำเร็จ

เหตุผล/คำอธิบายประกอบผล

ที่เกิดขึ้น

นักเรียนสะกดคำศัทพ์ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง

นักเรียนชั้น ม.2/2 จำนวน 45 คน ชาย 28 คน หญิง 17 คน

นักเรียนชั้น ม2/7 จำนวน 45 คน ชาย 24 คน หญิง 21 คน

32

 

 

 

32

 

35

 

 

 

35

 

ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

 

ต่ำกว่าาเป้าหมาย

 

 

 

นักเรียนขาดเรียนบ่อย ทำให้ครูปฏิบัติการแก้ไขได้ไม่เต็มที่ บางคนไม่มาสอบหรือบางคนก็ยังสอบไม่ผ่าน มีนักเรียน 2 คนที่เป็นเด็กพิเศษ คือ พิการหู และพิการทางสายตา จึงทำให้การเรียนรู้ทางด้านภาษาช้าลง

 

          หลังจากPresent นวัตกรรมแล้ว  อาจารย์ก็ให้เพื่อนๆ ในห้อง Comment  ซึ่งขอขอบคุณ Comment ทุกคนมา ณ ที่นี้  และพร้อมที่จะนำมาแก้ไขในการทำนวัตกรรมในการสอนครั้งต่อไป   ขอบคุณครับ

 

 รายละอียดของpowerpoint สามารถคลิ้กได้ที่นี่ครับอย่าลืมเปิดลำโพงฟัง sound effect นะครับขอบคุณครับ