สาระสำคัญ

            การฝึกอ่านออกเสียงในแบบฝึกอ่านเป็นการสร้างพื้นฐานในการอ่าน ช่วยเพิ่มทักษะการอ่านและการเขียนให้คล่องขึ้น

จุดประสงค์

          1.นักเรียนสามารถอ่าน เขียน และแต่งประโยคคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กด แม่กบ และแม่กน ได้

          2.นักเรียนสามารถอ่านและใช้คำควบกล้ำที่ประวิสรรชนีย์ได้ถูกต้อง

เนื้อหา

         1.อ่านคำที่มีตัวสะกดมาตราแม่กด แม่กบ และแม่กน

         2.อ่านคำควบกล้ำที่ประวิสรรชนีย์

กิจกรรมการเรียนการสอน

         1.แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ให้อ่านคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กด แม่กบ และแม่กน ในกรอบสี่เหลี่ยมในหนังสือเรียน แล้วส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาสรุป เช่น

          กลุ่มที่ 1 คำที่มี จ ต ติ ตร ฎ ท ศ ส เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กด อ่านออกเสียง ด สะกด

          กลุ่มที่ 2 คำที่มี ป พ ภ เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กบ อ่านออกเสียงเหมือน บ สะกด

          กลุ่มที่ 3 สรุปคำที่มี ญ ณ ร ล เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กน อ่านออกเสียงเหมือน น สะกด

        2.แข่งขันกันหาคำในมาตราแม่กด แม่กบ และแม่กน ในเวลาที่กำหนด ใครหาได้มากคำเป็นผู้ชนะ

        3.ให้นักเรียนอ่านคำควบกล้ำที่ประวิสรรชนีย์ ตั้งแต่คำกระสับกระส่ายถึงประหาร

        4.ฝึกให้นักเรียนอ่านทีละคน

        5.นักเรียนอ่านประโยคที่มีคำควบกล้ำ แล้วครูสุ่มนักเรียนส่งตัวแทนออกมาแข่งกันแต่งประโยค

        6.ร่วมกันสรุปกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กด คำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กบ

คำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กน คำควบกล้ำที่ประวิสรรชนีย์

       7.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

สื่อการเรียนการสอน

                บัตรคำแต่งประโยค

 การวัดและประเมินผล

                1.สังเกตความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียน

                2.สังเกตจากการกระทำกิจกรรมโดยรู้จักการทำงานให้เสร็จโดยเร็ว

                3.สังเกตการแต่งประโยค

                4.สังเกตการอ่านคำควบกล้ำ

                5.ตรวจผลงาน