สวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะกับการส่งงาน

ในวันที่นำเสนอนวัตกรรมดิฉันยำเสนอนวัตกรรมการแก้ปัญหาการเรียนรู้วิชาศิลปะ

ในระดับช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 เป็นการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีศิลปะ เส้น

ดิฉันให้นักเรียนได้แสดงการนำเสนอความคิดที่สร้างสรรค์ศิลปะออกมาอย่างกว้าง

ไม่จำกัดการจินตนาการของนักเรียนเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะที่บริสุทธ์จริงดิฉัน

เองนำนักเรียนในระดับนี้ออกสู่ภายนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนมีการจินตนาการที่ดี

ในการสร้างสรรค์งานศิลปะแต่เริ่มเกิดปัญหาการนำเสนอดิฉันได้สร้างนวัตกรรมที่ดิฉันเองภูมิใจค่ะ

นวัตกรรมชิ้นนี้ชื่อว่า  กล่องดำศิลป์   เป็นสื่อแผ่นพับเรื่องเส้น การเรียนเริ่มจากการเรียนรู้

พื้นฐานต้องเริ่มจากการเรียนองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่องานศิลป์ได้สะดวกมากและสามารถ

สื่อชุดนี้เป็นนวัตกรรมสื่อที่สามรถพกพาไปที่ต่าง ๆตามแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมในรายวิชา

ดิฉันได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การสร้างนวัตกรรมเศษวัสดุที่เหลือใช้มาสร้างสรรค์

เน้นการประหยัดเสริมเรื่องการประหยัดเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้เศษวัสดุ

ดิฉันประทับใจอาจารย์ค่ะที่อาจารย์ได้บอกว่า การนำสิ่งที่ป็นตัวตนนั้นสิ่งที่เราถนัดออกมา

นำเสนอดีกว่า ดิฉันถนัดกับการประดิษฐ์งานเศษวัสดุจึงแสดงตัวตนออกมาในการนำเสนอชิ้นนี้ค่ะ

ขอบคุญค่ะ