ร้อยละ

         เป็นสถิติที่นิยมใช้กันมากในการวิจัยเพราะเป็นตัวเลขที่เข้าใจ
ง่าย ในการคำนวณเป็นการเปรียบทียบตัวเลขจำนวนหนึ่งกับตัวเลขอีกจำนวนหนึ่งที่เทียบส่วนเป็น 100 ดังนั้นในการคำนวณหาค่าร้อยละจึงใช้ตัวเลขที่เราต้องการเปรียบเทียบหารด้วยจำนวนเต็มของสิ่งนั้น แล้วคูณด้วย 100
 

          เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละในรูปอัตราส่วน  หมายถึง  อัตราส่วนที่จำนวนหลังเป็น 100
5%  อ่านว่า  ห้าเปอร์เซ็นต์  หมายถึง 5 ส่วน ต่อ 100 ส่วน
5% หมายถึง หรือ  0.05

การเขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละ  ต้องเขียนอัตราส่วนนั้นให้อยู่ในรูปอัตราส่วนที่มีจำนสวนหลังของอัตราส่วนเป็น 100

การเขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละ

1)  
2)  

 

การเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตราส่วน

1)  
2)

 

ข้อควรระวังในการใช้สถิติร้อยละ
     แม้ว่าร้อยละจะเป็นสถิติที่คำนวณได้ง่ายและนิยมใช้กันมากในการวิจัยก็ตาม แต่การใช้ร้อยละมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่หลายประการ ดังนี้
      1. เลขฐานที่ใช้ในการคำนวณก็คือ จำนวนเต็มที่ใช้เทียบส่วนเป็น 100 เช่น นักเรียน
โรง เรียนโนนเทพ ชั้น ม.4 จำนวน 150 คน จำแนกเป็นนักเรียนชาย 60 คน นักเรียนหญิง 90 คน สอบวิชาฟิสิกส์ปรากฏว่า นักเรียนชายที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยมี 38 คน นักเรียนหญิงที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยมี 70 คน การหาร้อยละทำได้ดังนี้

ร้อยละของนักเรียนชายที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย = 38/60 x 100 = 63.33
ร้อยละของนักเรียนหญิงที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย = 70/90 x 100 = 77.77
ร้อยละของนักเรียนทั้งหมดที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย = 108/150 x 100 = 72

       2. ร้อยละของเลขฐานต่างกันจะนำมาบวก ลบ หรือหาค่าเฉลี่ยไม่ได้ เช่น ร้อยละใน
ข้อ 1 เมื่อต้องการหาร้อยละของนักเรียนทั้งหมด ที่สอบได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจะนำ 63.33% กับ 77.77% มาบวกกันหรือหาค่าเฉลี่ยไม่ได้ เพราะมีเลขฐานที่ต่างกัน (63.33% มาจากเลขฐาน 60 และ 77.77% มีเลขฐานมากจาก 90)
       3. ในการคำนวณหาร้อยละจากตัวเลขที่น้อยเกินไป อาจทำให้การแปลความหมายผิด พลาดได้ เช่น ภาควิชาเคมีประกาศว่า "วิทยาศาสตร์บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญา ปี พ.ศ. 2541 ได้เกียรตินิยม 100 %" ตามความจริงปรากฏว่า บัณฑิตที่จบจากภาควิชาเคมีมีเพียง
2 คนเท่านั้น ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ดังนั้นในการคิดหาร้อยละจึงต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย
       4. โดยทั่วไปทางปฏิบัติไม่นิยมใช้ร้อยละที่มีค่าเกิน 100 ถ้าอยู่ในข่ายดังกล่าวควรระบุ เป็นจำนวนเท่าจะเหมาะสมกว่า เช่นภาษีรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศเป็น 250% ของราคาต้นทุนควรจะระบุว่าภาษีรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศเป็น 2.50 เท่าของราคาต้นทุน

       5. ในการเลือกใช้ค่าร้อยละจากการวิเคราะห์โดยคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ และประมวลผลจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้กันมากเนื่องจากสะดวก รวดเร็วและแม่นยำ ผู้วิจัยจะต้องรู้จักเลือกให้เหมาะสมกับงานเนื่องจากค่าร้อยละที่ปรากฏใน Print-out อาจให้ค่าร้อยละ 2 ค่าในแต่ละ Cell คือให้ค่าร้อยละทั้งในแนวแถว (row) และแนวสดมภ์(Colomn) เป็นหน้าที่ของผู้วิจัยจะต้องเลือกว่าจะใช้ค่าใดจึงจะถูกต้อง และสื่อความหมายได้ตรงกับประเด็นปัญหาที่วิจัยเช่น ตารางเปรียบเทียบความถี่ของสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีวัยต่างกันซึ่งจำแนกตามวัย