ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต

เนื่องจากเป็นช่องทางที่สะดวกและไม่ต้องแนบ เอกสารเหมือนการยื่นแบบธรรมดา รวมทั้งสามารถได้คืนเงินภาษีภายใน 15 วัน

สำหรับแผนในระยะต่อไป ทางกรมจะพยายามขยับไปยังภาษีประเภทอื่นให้มีการยื่นแบบฯเสียภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมากขึ้น เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากปี 2545 มีจำนวนผู้ใช้บริการ 300 กว่าราย เพิ่มเป็น 160,722 รายในปี 2550 เทียบจากฐานผู้เสียภาษีเงินได้นิติ บุคคลทั้งระบบประมาณ 330,000-350,000ราย หรือในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเตอร์เน็ต ในปี 2550 จำนวนประมาณ 350,000 รายจากปี 2545 ที่มีจำนวน 6,163 ราย แต่ในส่วนของการยื่นแบบฯภาษีธุรกิจเฉพาะ นั้นยังมีจำนวนไม่มาก อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ทางกรมสรรพากรทำระบบรองรับเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นภาษีไว้แล้ว ขั้นต่อไปคือทำ ให้ผู้เสียภาษีมาใช้บริการมากประเภทขึ้น และใน ที่สุดจะไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างหน่วยงาน