www.google.co.th

www.google.co.th

ใช้หาข้อมูลที่ต้องการได้ทุกสิ่งทั่วโลกที่อยากรู้ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฯลฯ คุณก็จะนึกถึงเว็บไซด์ www.google.com เป็นอันดับแรก เพราะมีข้อมูลต่าง ๆ ให้เราได้ศึกษาค้นคว้ามากมาย แต่คุณรู้หรือไม่ว่านอกจากเว็บ www.google.com จะมีประโยชน์ในการหาข้อมูล