อาจารย์คะ .. อันที่เป็นของกิจกรรมที่ 1-5 อันก่อนหน้านี้ หนูขอไม่เอานะคะ แต่หนูไม่ทราบว่าจะเข้าไปแก้ไขอย่างไร ก็เลยเขียนบอกอาจารย์ดีกว่า วันนี้ขอส่งรายงานกิจกรรมที่ 1-7 ฉบับสมบูรณ์นะคะอาจารย์

รายงานเรื่องราวของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เรื่อง   การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดความกล้าแสดงออก

ในทางที่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3  โรงเรียนวรรณวิทย์

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจารุวรา       เจริญศิลป์

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา  การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  วิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2550

รายงานการวิจัยหน้าเดียว

 

เรื่อง      การแก้ปัญหานักเรียนนักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3  โรงเรียนวรรณวิทย์

ผู้วิจัย    นางสาวจารุวรา    เจริญศิลป์

ปีที่วิจัย  ภาคเรียนที่  2/2550

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ผู้วิจัยเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3  ซึ่งมีนักเรียนในชั้น  27  คน  ผลการเรียนโดยรวมของวิชานี้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้  ในภาคเรียนนี้ผู้สอนได้สอนเนื้อหาเรื่องการเงิน  การอ่านแผนภูมิแท่ง  และแผนภูมิรูปภาพได้  ซึ่งในการสอนนั้นผู้วิจัยได้พบปัญหาของนักเรียนในชั้น  คือ  นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ไม่กล้าแสดงออกในด้านการคิดไม่กล้าที่จะตอบคำถาม  เพราะขาดความมั่นใจในตัวเอง  จึงไม่กล้าที่จะลองผิดลองถูก  ผู้วิจัยจึงได้กำหนดเป้าหมายที่จะลดจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาจากนักเรียน  21  คน  เป็นไม่มีนักเรียนที่มีปัญหานี้เลย  โดยมีการให้นักเรียนได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันด้วยวิธีการระดมสมองช่วยกันทำออกมาในรูปแบบโครงงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเรื่องที่กำลังเรียนอยู่  เพื่อให้นักเรียนฝึกฝนการคิด  การอ่าน  และเลือกหาเหตุผลในการแก้ปัญหาให้ถูกตามเป้าหมายที่วางไว้ได้  และในการแก้ปัญหาในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้กำหนดไว้  4  สัปดาห์  นับตั้งแต่วันที่  8  ธันวาคม  2550  ถึงวันที่                  29  ธันวาคม  2550 และวันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 24 มกราคม 2551

            ผู้วิจัยได้พัฒนานวัตกรรมและนำไปทดลองใช้นวัตกรรมในชั้นเรียนเป็นเวลา  4  สัปดาห์  โดยนำนวัตกรรมไปใช้ในเวลาเรียนในรอบแรก  ผู้วิจัยได้นำวิธีการสอนของตนไปแบ่งนักเรียนแยกเป็นกลุ่ม  4  กลุ่ม  คือ  กลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง  กลุ่มพอใช้  และกลุ่มอ่อน  เพื่อให้ง่ายต่อการสอนและดูแลง่ายกว่า  อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กในห้องรู้จักคำว่า  เพื่อนช่วยเพื่อน  คือ  การแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันเมื่อตรวจสอบผลการใช้นวัตกรรมพบว่านวัตกรรมที่นำมาใช้นั้นยังต้องมีการปรับปรุง  เพราะในกลุ่มที่อ่อนมาก  กับกลุ่มพอใช้ก็ยังไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าที่ควร  ถ้าไม่เข้าใจในบทเรียนก็ไม่กล้าคนอื่น  หรือไม่ให้ความสนใจเรื่องนั้นเลย  แต่ขณะนี้เมื่อได้ปรับปรุงนวัตกรรมแล้วพบว่า  ผู้วิจัยได้นำไปใช้ใหม่ในรอบสองโดยการจัดทำสื่อกาสอนที่ทันสมัยขึ้นดูแล้วน่าสนใจมาสอนเด็กเพื่อให้เด็กมีความรู้

            จากการวิจัย  พบว่านวัตกรรมที่นำมาใช้สามารถลดจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาลงได้จากจำนวน 21 คน  เหลือ  0  คน  ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

 

            ลงชื่อ                ...........................................     ลงชื่อ                ...........................................

            นักวิจัยที่ปรึกษา                                                  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

บทนำ

 

            โรงเรียนวรรณวิทย์  ตั้งอยู่ที่เลขที่  16  ซอยสุขุมวิท  8  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย   จ.กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนวรรณวิทย์เป็นโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนเข้ามาศึกษาตั้งแต่ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 รับทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง และมีคุณครูใหญ่เป็นผู้อำนวยการใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้คือ หม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์ ภายในโรงเรียนมีบุคลากรครูทั้งหมด 50 คน ซึ่งปฏิบัติการสอน 50 คน มีนักการภารโรง 4 คน และมีนักเรียนทั้งสิ้น 1,016 คน

            ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนหลายวิชา แต่วิชาที่ได้เลือกมาเขียนหรือทำการวิจัยคือวิชาคณิตศาสตร์  ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ห้อง 3  มีนักเรียนทั้งหมด  27  คน  พฤติกรรมของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับที่ดีพอใช้

            ทางโรงเรียนแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้เด็กที่อยู่ในบริเวณรอบๆของโรงเรียน หรือเปิดโอกาสให้สำหรับเด็กที่มีฐานะทางครอบครัวที่ยากจนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ดังนั้นเด็กนักเรียนโดยรวมมักจะมาจากพื้นฐานทางครอบครัวไม่ดี ครอบครัวมีปัญหาและไม่มีความอบอุ่นภายในบ้าน เด็กขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อและแม่ จึงทำให้เกิดปมด้อยที่แตกต่างกันไปตามแต่ละปัญหาของครอบครัวที่เกิดขึ้น จากการสำรวจพบว่ากลุ่มที่มีปัญหาทางพฤติกรรมเป็นนักเรียนกลุ่มนี้ซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในระดับพอใช้และต้องปรับปรุง

            ผู้วิจัยเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 มีหน้าที่ดูแลและควบคุมความประพฤติของนักเรียนทั้งห้อง ซึ่งรวมทั้งระดับผลการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นครูต้องมีหน้าที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนเหล่านั้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นได้ตามลำดับหรือตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในขณะนั้น

            ต่อไปจะเป็นการรายงานเรื่องราวการวิจัยของการแก้ปัญหาในชั้นเรียนด้วยการวิจัยปฏิบัติการตามแบบจำลองคุณภาพทั้ง 7 กิจกรรมดังต่อไปนี้

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องราวที่  1       ระบุประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข

 

            ผู้วิจัยได้รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการขาดความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง  จำนวน                   4  ประเด็น  ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนนักเรียนในแต่ละปัญหา  เมื่อนำไปคำนวณค่าสถิติร้อยละและร้อยละสะสม  สามารถเสนอผลได้ดังตารางและผังข้างล่าง

 

ตารางที่  1  แสดงประเด็นปัญหาและอันดับความสำคัญของปัญหา

 

ประเด็นของปัญหา

จำนวนนักเรียน(คน)

อันดับความสำคัญ

เขียนชื่อเรื่อง

1.นักเรียนหยุดโรงเรียนบ่อย

 

2.นักเรียนไม่ส่งงาน

 

3.นักเรียนขาดความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

 

4.นักเรียนคุยในเวลาทำงาน

 

3

 

13

 

22

 

 

10

 

4

 

2

 

1

 

 

3

การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3  โรงเรียนวรรณวิทย์

 

แผนผังที่  1       ร้อยละของปัญหาการแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดความกล้าแสดงออก

ในทางที่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3

จำนวน (คน)

 

 

จำนวน (คน)

จำนวน (คน)

 

 

 

 

 

 

 

 


            จากผังพาเรโต้พบว่า  นักเรียนขาดความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเป็นประเด็นที่มีสำคัญมากที่สุด  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  21  คน  จึงเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องไดรับการปรับปรุงก่อน

 

เรื่องราวที่  2       ศึกษาสภาพปัญหา  ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมาย

 

            ผู้วิจัยได้ศึกษาลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  และให้นักเรียนเสนอกรอบความคิดเห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่พบในชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์โดยให้นักเรียนเสนอความคิดเห็นมาคนละ 1 สาเหตุ  และนำมาศึกษาพบว่าปัญหาเวรในแต่ละวันมีความแตกต่างกันปรากฏดังตารางและแผนผังดังนี้

 

ตารางที่  2         แสดงลักษณะปัญหาการขาดความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

 

ลักษณะของปัญหาวิจัย

(จำแนกตามลักษณะสำคัญ)

นักเรียนที่เป็นปัญหา  (คน)

สาเหตุที่เลือกมาแก้ไข

1.  กลัวผิดจึงไม่กล้าตอบ

20

1

2.  กลัวครู

15

2

3.  อายเพื่อน

13

3

4.  ครูไม่กระตุ้นเด็กให้แสดงความคิดเห็น

10

4

5.  เนื้อหาเยอะจึงไม่มีกิจกรรมให้นักเรียน

7

บันทึกนี้เขียนโดย  เมื่อ 

เข้าระบบ ให้ดาว ไม่ให้แล้ว    บันทึกนี้ยังไม่ได้ดาวได้ดาว {{ l3nr.actionable.vote_counter }}
 
{{ comment.user.fullname }}
{{ comment.name }}
เพิ่มความเห็น
{{ l3nr.current_user.fullname }} - เพิ่มความเห็น
 
 

L3nr

L3nr (อ่านว่า Learner)

สารบัญ บันทึก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง l3nr.org

ระบบแนะนำ

  • GotoKnow คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึกประวัติศาสตร์ชีวิตและการทำงาน ครู อาจารย์ คนทำงานภาครัฐและภาคสังคม
  • ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต จัดการการเรียนการสอนได้ง่าย ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา