การหย่าร้างในอิสลาม

การหย่าร้าง หมายถึง การสิ้นสุดเป็นสามีภรรยา ซึ่งตรงภาษาอาหรับว่า الطلاق มีความหมายว่า การทอดทิ้งหรือการปล่อยการคลายความผูกผัน قا ل رسول الله : أبغض الحلال اٍلى الله تعالى الطلاق " สิ่งที่ฮาลาล ที่อัลลอฮตาอาลา โกรธกริ้วที่สุดคือการหย่าร้าง" - การหย่าที่ควรจะต้องทำ( วาญิบ) มี 2กรณี คือ 1 กรณีที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างสามีภรรยาโดยที่ทั้งสองไม่อาจแก้ปัญหาเองได้. 2 สามีได้สาบานจะไม่อาจร่วมประเวณีกับภรรยาโดยไม่ได้กำหนดระยะเวลาหรือกำหนดเกินสี่เดือนและไม่ได้ร่วมประเวณีกับภรรยาภายในสี่เดือน เมื่อครบ 4 เดือนแล้วสมีจะถูกบังคับให้เลือกระหว่างการกลับสมสู่กับภริยาของตนหรือไม่ก็หย่านางเสีย - การหย่าที่ควรกระทำมี 2กรณี คือ 1 กรณีที่สามีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนที่มีต่อภรรยาอย่างสมบูรณ์. 2 กรณีที่ภริยาเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่ดีส่อในทางที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อสามี. - การหย่าที่ห้ามกระทำ การหย่าที่ต้องห้าม คือ การหย่าที่จัดอยู่ในประเภทบิดอะฮฺ (طلاق البدعة) มีสองกรณี คือ 1 กรณีแรก คือ การหย่าภริยาที่เคยร่วมประเวณีกันแล้วในช่วงมีประจำเดือน . 2 กรณีที่สองคือ การหย่าภริยาที่ยังมีโอกาสตั้งครรภ์ในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน.  - การหย่าร้างที่ไม่ควรกระทำ  การหย่านอกเหนือจากเหนือจากได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ถือว่าการหย่าที่ไม่ควรกระทำทั้งสิ้น.

-จำนวนครั้งของการหย่าร้าง   สามีภริยาที่ได้ร่วมประเวณีกันมาแล้วจะมีสิทธิในช่วงในการหย่าถึง 3 ครั้ง กล่าวคือหลังจากหย่าครั้งแรกและครั้งที่สองแล้ว สภาพของการเป็นสามีภรรยากันยังไม่หมดสิ้นตราบใดที่ภรรยายังอยู่ในอิดดะฮฺ

- การหย่าสามครั้งในเวลาเดียว ในการหย่าภรรยาแต่ละครั้งนั้นสมควรหย่าเพียงเตาะลากเดียว เพราะจะทำใหเมีโอกาสกลับคืนดีกันได้ แต่หากหย่าสามเตาะลากรวดในวาระเดียวกันถือว่าทำได้โดยไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่อย่างใด ทั้งยังมีผลเป็น 3เตาะลากอีกด้วย

-ผลของการหย่า 3 เตาะลากในวาระเดียวกัน  การหย่าจำนวน 3 เตาะลากในวาระเดียวกัน เช่นสามีกล่าวแก่ภรรยาของตนว่า "ฉันหย่าเธอ 3 เตาะลาก" จะมีผลเป็น 3 เตาะลากหรือเตาะลากเดียว มัซฮับส่วนใหญ่ทั้งสี่เห็นว่ามีผลเป็น 3 ครั้ง ซึ่งหมายความว่าสามีไม่มีสิทธิกลับคืนดีได้อีกต่อไป.

- องค์ประกอบของการหย่าร้าง  (1) ศีเฆาะฮฺ  (2) ผู้หย่า (3) ผู้ถูกหย่า

ประเภทของการหย่า            (1)  เตาะลากร็อจญ์อีย์ (الطلاق الرجعي)     

                                          (2)  เตาะลากบาเอ็น   (الطلاق البائن)

 -คุลอฺ (الخلع)  หมายถึง การถอนและการปลดเปลื้อง สำหรับความหมายทางวิชาการคุลฮ คือ

                                     فرقة بعوض بلفط طلاق او خلع 

ซึ่งหมายความว่า "การขาดจากการสมรสโดยมีค่าตอบแทนโดยใช้คำเตาะลากหรือคุลฮฺ"

 คุลฮฺเป็นการหย่าหรือเตาะลากที่มีค่าตอบแทน เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้การสมรสสิ้นสุดลง.

-องค์ประกอบ( รุกน) ของคุลฮฺ มีค่ตอบแทนมี 4 ประการ คือ

 (1) ศีเฆาะฮฺ คือการเสนอและการสนองในการหย่าโดยมีค่าตอบแทน

 ( 2) สามีผู้จะทำการหย่าโดยมีค่าตอบแทนจะต้องมีคุณสมบัติของสามีผู้ที่สามารถจะทำการหย่าได้

 (3) ผู้รับภาระจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งอาจเป็นภริยาเองหรือบุคคลอื่นก็ได้ที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมิได้เป็นบุคคลผู้เสมือนไร้ความสามารถ

- ผลของคุลฮฺ (การหย่าที่มีค่าตอบแทน) มีผลดั้งนี้

  ก. คุลฮฺที่สมบูรณ์จะทำให้การเป็นสามีภรรยาสิ้นสุดลง

  ข. คุลฮฺนั้นทำให้ทุกกรณีไม่ว่าในช่วงที่ภรรยามีประจำเดือนหรือช่วงปลอดประจำเดือนทีได้ร่วมประเวณีแล้วก็ตาม ผิดกับเตาะลาก.

   ค. สามีไม่ต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูในช่วงที่ภรรยาอยู่ในอิดดะฮฺเว้นแต่ภรรยามีครรภ์ สำหรับที่อยู่อาศัยนั้นสามีต้องรับผิดชอบอยู่.

   ง.  หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตอีกฝ่ายไม่มีสิทธิรับมรดก แม้จะอยู่ในอิดดะฮฺ.

  -ฟัสคุ (الفسخ)  คือ "การทำลายนิติสัมพันธ์สมรส ซึ่งสามีหรือภรรยาจำต้องดำเนินเป็นคดีเพือขาดจากการสมรสโดยวิธีปา ซะคุ"

 - สาเหตุที่ทำให้เกิดสิทธิฟัสคุ

   (1) ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ

   ( 2) ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไข  ทั้งฝ่ายชายและฝ่าบหญิงมีสิทธิที่จะกำหนดคุณสมบัติของอีกฝ่ายได้ หากไม่เป็นตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือขาดคุณสมบัติที่กำหนดสามารถทำการฟ้องฟัสคุได้ ท่านนบีได้ว่า

                                         المسلمون على شروطهم

                                        رواه أبو داود

ความว่า" ชาวมุสลิมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พวกเขาได้ตกลงกันไว้ "

                                                           รายงานโดย อบูดาวูด

  (3)  สามีไม่สามารถจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือเศาะดาเกาะแก่ภรรยา

 - วิธีการยุติการสมรสโดยการฟัสคุ

  ( 1) การฟัสคุเพราะความบกพร่องทางกายหรือเป็นโรคจะต้องฟ้องต่อศาล.

  ( 2) สิทธิในการฟ้องเพื่อฟัสคุนั้นย่อมหมดไปในเมื่อฝ่ายที่มีสิทธิทราบแล้วมิได้ดำเนินการฟ้องร้องทันที.

  ( 3 ) ในกรณีสามีฟ้องภรรยาว่ามีอวัยวะเพศบกพร่อง.

  ( 4 ) สำหรับคดีฟ้องฟัสคุเพราะความไร้ความสมรรถภาพของสมีในการร่วมประเวณีนั้นศาลจะรับฟ้องโดยการยอมรับของสามีหรือมีพยานที่แสดงถึงการยอมรับของสามี.

 ( 5 ) การฟ้องขอฟัสคุเพราะสามีไม่สามารถจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู.

 -  ผลของฟัสคุ

  ( 1 ) หากตอละก่อนที่ทั้งสองจะร่วมประเวณีสามีจะต้องเสียมะฮัรฺครึ่งหนึ่งให้แก่ภรรยา.

  ( 2 ) หากตอละหลังจากที่ได้ร่วมประเวณีกันแล้วในช่วงทีภรรยาอยู่ในอิดดะฮฺ สามียังต้องรับผิดชอบค่าอุปการะเลี้ยงดู เสมือนยังเป็นภรรยาอยู่ หากฟัสคุสามีไม่ต้องรับภาระอันนี้.

   ( 3 ) หากตอละต้องนับเป็นจำนวนครั้งของตอละ แต่ฟัสคุไม่นับจำนวน.

   ( 4 ) ตอละร็อจญ์อีย์ก็ได้หรือบาเอ็นก็ได้ แต่ฟัสคุเป็นบาเอ็นอย่างเดียว

   ( 5 ) ตอละไม่จำเป็นผ่านกระบวนการทางศาลแต่ฟัสคุต้องผ่านกระบวนการศาล.

  - ตัรฺฟัสค คือ การหมดสภาพความเป็นสามีภรรยา เนื่องจากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีเจตนาหรือมิได้มีผลต่อการสมรมแต่กระทำนั้นๆ มีผลทำให้การสมรสสิ้นสุดลงไปโดยปริยาย.

  - สาเหตุของตัรฺฟาสัค

  ( 1 ) การเสพเมถุนนิรโทษ (وط ء شبهة) คือการร่วมประเวณีระหว่างชายหญิงซึ่งมิได้เป็นสามีภรรยากัน.

  ( 2 ) การดื่มน้ำนม  หากหญิงผู้เป็นภรรยาที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ไปดื่มนมของมารดาหรือออลูกสาวของสามีหรือพี่น้องของสามี จำนวน 5 ครั้งขึ้นไป ก็จะมีผลทำให้การเป็นภรรยานั้นสิ้นสุดลงไปโดยปริยาย ทั้งนี้ เพราะในกรณีที่หญิงนั้งไปดื่มนมของมารดาของสามี ก็จะทำให้ภรรยาของตนกลายเป็นบุตรสาวของมารดาด้วย ซึ่งเท่ากับเป็นเสมือนน้องสาวของตนด้วย.

 ( 3 ) การเป็นมุรตัดท   คือการหมดสภาพเป็นมุสลิม

- พิธีสาปแช่งหรือลิอาน ( العا ن) " การสาปแช่ง "

- สาเหตุในการกล่าวหา

 ( 1 ) เมื่อสามีเห็นภรรยากระทำความผิดประเวณีด้วยสองตาของตนเอง.

 ( 2 ) มีการคาดหมายที่มีเหตุผลอย่างหนักแน่น.

 ( 3 ) เมื่อภรรยาตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรออกมาแล้วสามีมั่นใจว่าไม่ใช่ลูกของตน.

 - เงื่อนไขและวิธีการลิอาน

 ( 1 ) ผู้สาปแช่งจะต้องเป็นรผู้บรรลุนิติภาวะ.

 - ผลของการลิอาน

  ก. ทำให้การเป็นสามีภรรยาขาดจากการสมรสประเภทบาเอ็นทั้งสองไม่สามารถกลับมาเป็นสามีภรรยาได้อีกตลอดชีวิต

  ข . บุตรที่ถูกปฏิเสธนั้นก็ถือว่าไม่เป็นบุตร

  ค . หากภรรยาไม่สามารถปฏิเสธก็จะถูกลงโทษทางอาญาฐานผิดประเวณี.

  ง.  สามีไม่ต้องรับโทษทางอาญาฐานกล่าวหาผู้อื่นผิดประเวณี