ตลาดเงิน (Money Market) คือ ตลาดที่มีการระดมเงินจากประชาชนและการให้สินเชื่อ ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ทั้งแก่ภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั็๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วเงินคลัง เป็นต้น

ตลาดทุน (Capital Market) คือ แหล่งระดมเงินทุนได้โดยผ่านกรกู้ยืมจากธนาคาร และสถาบันการเงิน ซึ่งจะระดมเงินทุนจากผู้มีเงินออมในรูปของการรับฝากหรือกู้ยืมเงิน  โดยมีผลตอบแทนเป็นการจูงใจ คือดอกเบี้ย

 

ที่มา : www.Dek-D.com