วันนี้มีนักศึกษานำเสนองานต่อจากสัปดาห์ที่แล้วจำนวน 12 คนดังนี้ค่ะ

คุณอารีรัตน์ ใจชุ่ม
โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี

สื่อ/นวัตกรรม:
หนังสือแบบฝึกหัดฝึกลีลามือของระดับอนุบาล 1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่....

วิพากษ์: สื่อมีความซับซ้อนที่ชลอพัฒนาการของเด็กมากกว่าส่งเสริม ควรสร้างบนพื้นฐานหลักการเรียนรู้ของเด็กเล็ก ซึ่งมีงานวิจัยรองรับมากมายในเรื่อง"เส้น"และ "ภาพ"

คุณกิติมา จิรวิริยวงศ์
วิทยาลัยช่างศิลป์

สื่อ/นวัตกรรม:
แบบฝึก สำหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ปวช.3

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Click

คุณอารยา กองสุวรรณ
วิทยาลัยช่างศิลป์

สื่อ/นวัตกรรม:
การจัดชมรมจำหน่ายสินค้าของนักศึกษา ประกอบการสอนวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่....

คุณชนิสา วัฒนาภรณ์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

สื่อ/นวัตกรรม:
สื่อวัสดุแบบจำลองชั้นหิน สำหรับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่...

คุณจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

สื่อ/นวัตกรรม:
บทเรียน CAI เรื่องการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับใช้ในการแนะแนวนักเรียน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Click

คุณชาญวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์
โรงเรียนประถมสาธิต มรภ.สวนสุนันทา

สื่อ/นวัตกรรม:
โครงการฝึกจิตนักเรียนระดับประถมศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่...

คุณศรัญญา แสงดอกไม้
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม:
แบบฟอร์มการส่งงานประดิษฐ์ ในการสอนวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ ม. 1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Click

 

คุณเสกสรรค์ ขวัญศรี
วิทยาลัยช่างศิลป์

สื่อ/นวัตกรรม:
บทเรียน(กึ่ง)สำเร็จรูปเรื่อง Photoshop สำหรับสอนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค ระดับปวช.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Click

คุณประพาฬ เพ็งพัด
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

สื่อ/นวัตกรรม:
แบบฝึกตารางโน้ตขิม สำหรับฝึกทักษะพื้นฐาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่....

 

คุณฐิติมา ศรีสมุทร
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

สื่อ/นวัตกรรม:
ป้ายนิเทศพับได้เรื่องจุดและเส้น สำหรับสอนทัศนธาตุทางศิลปะแก่ ป.1-6

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่....

คุณแพรวไพลิน กลิ่นเกษร
โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ

สื่อ/นวัตกรรม:
บทเรียน Powerpoint แทรกภาคกระตุ้น เรื่องเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค สำหรับการศึกษาระบบทางไกล ระดับ ปวช. 1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Click

คุณกิตติมา เทวดา
โรงเรียนศึกษาสมบูรณ์อนุสรณ์

สื่อ/นวัตกรรม:
บทเพลงและนิทานเรื่อง verb to be, verb to have และ verb to do ในการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Click