E-Advertising

แบบฝึดหัดเรื่อง E-Advertising   

1.  การโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์  คือ

-  เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านมัลติมีเดียในรูปแบบของป้ายแบนเนอร์ เรามักจะพบป้ายแบนเนอร์ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า แนวตั้ง หรือแนวนอนในหน้า Homepage ของเว็บไซต์ซึ่งการเช่าพื้นที่และตำแหน่งที่จะลงโฆษณามีราคาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความนิยมของเว็บไซต์นั้นๆ นอกจากนั้นยังมีโฆษณาหน้าต่างแทรก (Pop-up) ที่มักปรากฏขึ้นอัตโนมัติเมื่อเวลาที่เราเปิดหน้าเว็บขึ้นมา โฆษณาแบบหน้าต่างแทรกเป็นเครื่องมือกึ่งบังคับให้ผู้ชมรับรู้

2. รูปแบบการโฆษณาของเว็บ มีกี่รูปแบบ แต่ละรูปแบบเป็นอย่างไร

               **รูปแบบการโฆษณามี  7  รูปแบบ  คือ

1)       การโฆษณาโดยใช้ป้ายโฆษณา (Banner Advertising) หรือที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่า ป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้ผู้เยี่ยมชมสามารถพบเห็นได้โดยง่าย ส่วนใหญ่จะสร้างด้วยภาพเคลื่อนไหว หรือผสมผสานสื่อมัลติมีเดียเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มความสนใจในตัวสินค้าและบริการให้มากยิ่งขึ้น2)     การโฆษณาทางอีเมล์ (E-Mail Advertising)

การโฆษณาสินค้าและบริการโดยส่งทางอีเมล์ ไม่เพียงแต่จะแนบสื่อโฆษณาไปพร้อมกับข้อความได้โดยสะดวก และรวดเร็วไปยังกลุ่มเป้าหมายปลายทางได้พร้อม ๆ กัน

3)      การโฆษณาผ่านทางยูอาร์แอล (URL Advertising) โดยอาศัยเครื่องมือประเภทเว็บไดเร็กทอรี่ (Web Directory) และเสร์ซเอ็นจิน (Search Engine) ใช้สำหรับสืบค้นข้อมูลที่อยู่ภายในฐานข้อมูลในลักษณะการเชื่อมโยง ด้วยข้อความโฆษณา (Text Links) เป็นต้น4)     การโฆษณาส่งเสริมการขายผ่านทางเกมออนไลน์ (Game Online Advertising)

สร้างจุดสนใจให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมหรือสั่งซื้อสินค้าและบริการด้วยการเล่นเกมทางออนไลน์ โดยให้ลูกค้าเล่นเกมทำแต้มสะสมหรือทำตามแต่กติกา

5)      การโฆษณาผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone Advertising)  เนื่องจากเป็นการขายและเชื่อมโยงเครือข่ายแบบไร้สายกันมายิ่งขึ้น ทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวกและรวดเร็ว6)      การโฆษณาผ่านทางห้องสนทนา (Chat Rooms Advertising) เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง สามารถโต้ตอบระหว่างกันได้ในเวลาที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้น7)      การโฆษณาผ่านช่องทาอื่น ๆ (Other Advertising) นอกจากวิธีการโฆษณาหลัก ๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีวิธอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมากที่จะใช้เป็นช่องทางในการโฆษณา  

3. E-Catalog คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

E-Catalog คือ ระบบการนำเสนอสินค้าแบบออนไลน์ ท่านสามารถนำสินค้าของท่านออกสู่ตลาด โลกได้เพียงแค่คลิก โดยท่านสามารถแบ่งหมวดหมู่ และ ประเภท ได้มากถึงสามระดับ ง่ายต่อการเข้าชม และ สามารถใส่สินค้าของท่านได้แบบไม่จำกัดจำนวน ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะสามารถนำเสนอสินค้าของท่านได้ทุกชิ้นที่ท่านต้องการ

1)    สามารถเปิดเผยข้อมูล (Disclosure) แก่สาธารณะทั้งข้อมูลของโครงการต่าง ๆ เอกสารการยื่นประกวดราคา คำชี้แจงและคำอธิบาย และข้อมูลการตัดสินผล การประกวดราคา ของโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกไปแล้วมีความชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์

2)       การกระจายข้อมูล (Distribution) ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะ ผู้ค้าที่จำหน่ายสินค้า หรือบริการดังกล่าวซึ่งอาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ค้าโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) ให้มีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

3)       การยื่นประกวดราคาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bid Submission) ซึ่งต้องมีการออกแบบตู้รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Vault) ที่มีความปลอดภัย ไม่สามารถเปิดได้ก่อนเวลาที่กำหนด อันเป็นกระบวนการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน

4)       การเพิ่มความสามารถของระบบให้สูงขึ้น เพื่อให้เกิดบริการมูลค่าเพิ่ม (Value Added Service) ต่าง ๆ เช่นบริการสนับสนุนผู้ค้า (Supplier Support System) ต่าง ๆ เช่น ระบบสนับสนุนการ จัดทำเอกสารประกวดราคา ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และระบบสนับสนุนหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง(Buyer Support System) เช่น ระบบวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบสนับสนุนการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอ และระบบการบริหารสัญญา

5)      การพัฒนาระบบ e-Catalog จะมีผลให้สินค้าและบริการในอนาคต ที่ส่วนราชการจัดหามีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง มีทางเลือกในการพิจารณาจัดหาพัสดุได้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง ลดต้นทุนในการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยรวม