1.นายสมัคร สุนทรเวช 
          นายกรัฐมนตรี ควบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม - หัวหน้าพรรคพลังประชาชน 

2.   นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 
          รองนายกรัฐมนตรี ควบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน 

3.   นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 
         รองนายกรัฐมนตรี ควบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - เลขาธิการพรรคพลังประชาชน  

4.  นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ 
           รองนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ - ส.ส.สัดส่วนพรรคพลังประชาชน 

5.     นายสหัส บัณฑิตกุล 
           รองนายกรัฐมนตรี ดูแลด้านคมนาคม 

6.    พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ 
           รองนายกรัฐมนตรี - ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทย 

7.   นายสุวิทย์ คุณกิตติ   
     รองนายกรัฐมนตรี ควบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม - หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน 

8.   นายชูศักดิ์ ศิรินิล 
           รมต.ประจำสำนักนายกฯ (ด้านกฏหมาย) - รองเลขาธิการพรรคพลังประชาชน   

9.    นายจักรภพ เพ็ญแข  
            รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ (ด้านสื่อสารมวลชน)

10.นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์              
           
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง - เลขาธิการพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา (รช.)

11.ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี  
           รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

12.  นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์  
           รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ - ส.ส.สัดส่วนกลุ่ม 5

13.พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์  
          
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ - รองหัวหน้าพรรค มฌ.

14.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 
          
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม - ส.ส.สัดส่วนกลุ่ม 2 พรรคพปช.

15.นายทรงศักดิ์ ทองศรี 
          
รมช.กระทรวงคมนาคม - ส.ส.บุรีรัมย์ กก.บริหารพรรคพปช.

16. นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 
         
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม - รองหัวหน้าพรรคชาติไทย

17. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - รองหัวหน้าพรรคชาติไทย

18.นายกมล จิระพันธุ์วาณิช

          รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ - กก.บริหารชท. และส.ส.ลพบุรี

19.นายธีระชัย แสนแก้ว 
 
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ส.ส.อุดรธานี พปช.

20.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง
 
         
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

21.นายสุพล ฟองงาม
 
         
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

22.นายสิทธิชัย โควสุรัตน์
 
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

23.พล.ท.หญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน                         

24.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา       

25.นายมั่น พัธโนทัย
 
          รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

26.นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง
 
          รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
 
         
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม       

28.นายนพดล ปัทมะ
 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

29.นางอุไรวรรณ เทียนทอง
 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน        

30.นางอนงค์วรรณ  เทพสุทิน 
 
          รมว.การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         

31.นายสุธา ชันแสง 
 
          รมว.การกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์      

32.นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ
 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  

33.นายบุญลือ ประเสริฐโสภา
 
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       

34.นายพงศกร อรรณนพพร
 
         
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       

35.นายไชยา สะสมทรัพย์
 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข       

36.นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
 
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข