ลักษณะธุรกิจ : ประเภทบริการ

ระบบสารสนเทศที่หน่วยงานนำมาใช้ : งานในด้านสารสนเทศของบริษัททีโอทีบริษัทจะมีการนำสารสนเทศเข้ามาใช้หลายระบบซึ่งแต่ละระบบจะมีความสามารถเฉพาะตัว เช่น

- ระบบอินเทอร์เน็ต จะช่วยงานในการประชาสัมพันธ์ติดต่อกับลูกค้า

- ระบบเอ็กทราเน็ตจะนำมาใช้กับงานภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับบุคลากรภายในองค์กร

- ระบบ CRM ช่วยในการเก็บฐานข้อมูลลูกค้า

- ระบบSAP นำมาช่วยงานในด้านการเงินและบัญชี

       ระบบSAP

นำเข้ามาใช้ในปี 2546 โดยมีบริษัท คูเปอร์ เป็นผู้เข้ามาวางระบบให้ และมีการจัดอบรมการใช้ระบบ ทีละระบบในครั้งแรกระบบ SAP ที่นำมาใช้คือระบบSAP R/2 จากนั้นก็พัฒนามาเป็นระบบ R/3 และมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาเป็นระบบ R/4 ในอนาคต และก่อนที่จะมาใช้ระบบ SAP นั้น บริษัทใช้ระบบManual ซึ่งมีความล้าช้า บริษัทจึงนำระบบใหม่เข้ามาใช้ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

        ระบบ SAP ที่นำเข้ามาใช้ บุคลากร จะมี User name และ Pass word ให้สามารถเข้าใช้งานซึ่งระบบนี้ทำให้สามารถดูแลงานเป็นระดับชั้นได้คือ บุคลากรแต่ละระดับจะสามารถเข้าระบบได้เฉพาะส่วนงานของตน

ระดับภูมิภาคจะสามารถเข้าระบบได้ทั้งภูมิภาค เช่นภาคอีสาน ,ภาคเหนือ, ภาคตะวันออก จะสามารถเข้าดูได้ทุกจังหวัดในเขตภูมิภาคของตน และบริษัทแม่ของ ทีโอทีก็จะสามารถดูได้ทุกภูมิภาค ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ซึ่งเป็นการตรวจสอบการทำงาน ดูงบประมาณที่แต่ละบริษัทใช้ พัสดุคงเหลือ เป็นต้น

นำระบบเข้ามาใช้ : เป็นกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการวิธีการได้มาของระบบ : ซื้อระบบเข้ามาและพัฒนาต่อเองเหตุผลที่นำเข้ามาใช้ :

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพ/ความคล่องตัวในการทำงาน

2.ระบบเก่ามีความล่าช้า

3.เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

4.เพื่อให้ทันกับความต้องการในปัจจุบัน

ผลการนำระบบมาใช้ :

1.การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

2.สามารถควบคุม/ตรวจสอบการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

3.การทำงานมีความเป็นระเบียบมายิ่งขึ้น

4.ระบบสามารถควบคุมดูแลข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

5.ผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบซึ่งถือเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งในการนำระบบมาใช้

6.ลดเวลาการทำงาน

ปัญหา - อุปสรรค - ผู้ใช้ยังไม่มีความเข้าใจในระบบใหม่- ระบบมีความซับซ้อน แนวทางแก้ไข- จัดอบรมการใช้งานให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง- จัดทำ คู่มือการใช้งาน การแก้ปัญหาเมื่อระบบขัดข้อง