นโยบายการดำเนินงานศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

……………………

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 กำหนดนโยบายการดำเนินงานศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ดังนี้

1.       ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ จัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ มุ่งสนับสนุนเด็กทุกประเภท เน้นการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

2.       ครูผู้สอนมีความรู้ ความชำนาญในการจัดประสบการณ์พัฒนาเด็ก เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรักความเข้าใจเด็กทุกประเภท

3.       ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และเป็นศูนย์ประสานงานด้านการศึกษาปฐมวัย จัดสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาของเด็ก

4.       จัดทำโครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โดยระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดของศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการทำงานบรรลุเป้าหมาย

5.       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ สอดคล้องกับการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างใหม่ โดยมีขอบข่ายการบริหารตามแนวทางส่งเสริมบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ฯนิติบุคคล เป็น 4 ด้าน คือการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป

6.       สถานศึกษามีกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้มอบหมายมีการนิเทศ  ติดตาม กำกับ ประเมินผล การให้คำปรึกษา แนะนำ

ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานการศึกษาปฐมวัยให้มี  ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

7.       ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก 

ปฐมวัย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

8.       การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โดยมีการประเมินตนเอง

จัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อสรุปภาพรวมของการดำเนินงานและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง