อาณาจักรมอเนอรา

(Monera) 

 

 

 -เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ที่มีโครงสร้างเซลล์แบบโพรคาริโอต (prokaryote)ในขณะที่สิ่งมีชีวิตอื่นๆทุกอาณาจักรมีโครงสร้างเซลล์แบบยูคารีโอต(eukaryote)
-ลักษณะของเซลล์โพรคาริโอต เป็นเซลล์แบบง่ายที่ไม่มีนิวเคลียสเด่นชัด
(ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสและdnaไม่จับกับโปรตีนเป็นโครโมโซม) เนอะเราต้องทำได้

 

และไม่มีออร์แกเนลล์ต่างๆเหมือนเซลล์ยูคารีโอต
อาณาจักรมอเนอรา แบ่งย่อยเป็น2ไฟลัม
-ไฟลัมชิโซไฟตา(Schizophyta)
-ไฟลัมไซยาโนไฟตา(Cyanophyta)ไฟลัมชิโซไฟตา

ได้แก่ พวกแบคทีเรีย เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กมาก อาศัยอยู่ได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม
แทบทุกแห่ง ทั้งในอากาศ พื้นดิน น้ำ(ตั้งแต่น้ำแข็งจนถึงน้ำพุร้อน) แม้แต่ในร่างกายสิ่งมีชีวิต
ทั้งพืชและสัตว์

ลักษณะสำคัญ

-ขนาดประมาณ 1-5 ไมโครเมตร (0.001-0.005 มิลลิเมตร)
-มีเซลล์แบบโพรคารีโอต ประกอบด้วย เยื่อหุ้มเซลล์ โพรโทพลาสซึม ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส
-DNA วงเล็กๆเรียกว่า พลาสมิด(plasmid)ที่ถ่ายทอดไปให้แบคทีเรียอื่นได้โดยใช้วิธี คอนจูเกชัน
-มีผนังเซลล์(cell wall) เป็นสาร peptidoglycan หุ้มเยื่อหุ้มเซลล์ และบางชนิดยังสร้างแคปซูลเป็นสารเมือกหุ้มภายนอกอีกชั้นหนึ่ง
-แบคทีเรียบางชนิดเคลื่อนที่ได้ เพราะมีแฟลกเจลลัม (flagellum) ช่วยในการเคลื่อนที่ มีโครงสร้างเป็นเส้นใยโปรตีน ที่แตกต่างจากแฟลก
เจลลัมของเซลล์ยูคารีโอต (โครงสร้างเป็นโปรตีนไมโครทิวบูล เรียงตัวแบบ 9+2)
-บางชนิดมีคลอโรฟิลล์ (แบคเทอริโอคลอโรฟิลล์)
-แบคทีเรียมักจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆโดยใช้ลักษณะต่างๆเป็นเกณฑ์ เช่น รูปร่าง โครงสร้าง ผนังเซลล์ การย้อมติดสีแกรม(Gram's stain)
การใช้หรือไม่ใช้ออกซิเจน ฯลฯ
-ชนิดแบคทีเรีย แบ่งโดยใช้รูปร่างของเซลล์เป็นเกณฑ์ มี3กลุ่ม
-พวกคอคคัส(coccus) เป็นแบคทีเรียรูปร่างกลม(sphere)
-พวกบาซิลลัส (bacillus) เป็นแบคทีเรียรูปร่างเป็นแท่ง (rod)
-พวกสไปริลลัมหรือสไปโรขีต(spirillum or spirochete) เป็นแบคทีเรียรูปร่างเป็นเกลียว(spiral)
-ชนิดแบคทีเรีย แบ่งโดยใช้โครงสร้างผนังเซลล์เป็นเกณฑ์ได้แก่
-พวกที่มีผนังเซลล์บาง ย้อมติดสีแกรมลบ
-พวกที่มีผนังเซลล์หนา ย้อมติดสีแกรมบวก
-พวกที่ไม่มีผนังเซลล์
-พวกที่มีผนังเซลล์เป็นสารอื่น ที่ไม่ใช่peptidoglycanที่พบตามปกติ
-ชนิดแบคทีเรีย แบ่งโดยการใช้ การใช้ออกซิเจนเป็นเกณฑ์
-พวกที่หายใจแบบใช้ออกซิเจน (aerobic bacteria)
-พวกที่หายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic bacteria) ตัวอย่างเช่น แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคบาดทะยัก (clostridium tetani)
-พวกที่หายใจแบบใช้หรือไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้ (facultative aerobic bacteria)
-การดำรงชีวิตของแบคทีเรีย ส่วนใหญ่สร้างอาหารเองไม่ได้ (heterotroph) ซึ่งมีทั้งพวกที่ดำรงชีวิตแบบปรสิต และแบบย่อยสลาย

 

 

ไฟลัมไซยาโนไฟตา

สิ่งมีชีวิตในไฟลัมนี้คือ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
ลักษณะสำคัญคือ นิวเคลียสไม่มีเยื่อหุ้มเช่นเดียวกับแบคทีเรีย แต่ภายในเซลล์มีคลอโรฟิลล์ จึงสามารถสังเคราะห์ด้วแสงได้ นอกจากนี้ยังมีรงควัตถุสีน้ำเงินอยู่ด้วย ทั้งคลอโรฟิลล์ และรงควัตถุสีน้ำเงินกระจายอยู่ทั่วไปในเซลล์ไม่ได้รวมตัวกัน
เป็นคลอโรพลาสต์
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมีหลายชนิด ได้แก่ กลุ่มที่มีหลายเซลล์รวมกันเป็นกลุ่มหรือต่อกันเป็นสาย เช่น ออสซิลลาทอเรีย(Oscillatoria sp.) สาหร่ายสไปรูไลนา(Spirulina sp.) นอสตอก (Nostoc sp.) แอนาบีนา (Anabaena sp.) เป็นต้น