หลักการจัดประสบการณ์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ระยะปฐมวัยนับว่าเป็นวัยทองของการวางรากฐานที่ดีของชีวิต ดังที่ UNESSCO (1983 : 2) กล่าวว่าในช่วง 0-6 ปี เป็นระยะที่เซลล์สมองของเด็กเจริญรวดเร็วมากที่สุดถึงร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ พัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ - จิต สังคม สติปัญญา เจริญเติบโตในอัตราที่สูงสุด เด็กจึงเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นประสบการณ์ที่เด็กได้รับจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทุกด้านต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไป ผู้เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยจึงควรสอนเด็กให้มีพื้นฐานชีวิตที่ดี เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป คำว่า "การสอน" ในระดับปฐมวัยนั้น หมายถึง การจัดประสบการณ์