สวัสดีจ้ะ...นักศึกษาที่รัก ก่อนอื่นต้องขอโทษมากๆ ค่ะ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาหายไปยาวเหมือนกัน สาเหตุก็เป็นอันที่ทราบดีแล้วว่า ยุ่งมากกับการจัดทำ Proceedings ประกอบการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 31 มกราคม 2551 นี้ (ยุ่งแบบหลายวันและไม่ได้นอน 2 คืน)

ขณะนี้ได้จัดส่งโรงพิมพ์ไปแล้ว แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์นักในบางส่วนที่เกี่ยวข้อง พรุ่งนี้ก็จะได้ประสานงานต่อจ้ะ

แต่เรื่องการเขียนเอกสารอ้างอิงก็ยังไม่จบ ฉะนั้นตอนนี้จึงเอาแบบ version สั้นๆ สรุปๆ ไปก่อนนะจ้ะ

การเขียนเอกสารอ้างอิง (references, literature cited ซึ่งได้อ้างอิงไว้ในเนื้อเรื่อง) และบรรณานุกรม (bibliography ที่ใช้ประกอบการเขียน ไม่ได้อ้างอิงโดยตรงในเนื้อเรื่อง)ให้เขียนดังนี้

1. เรียงลำดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ

2. เรียงลำดับตามตัวอักษรและสระ และตามจำนวนผู้เขียน กรณีที่เป็นผู้เขียนคนเดียวกันให้เรียงตามปี

3. ให้ใช้รูปแบบดังนี้

 

3.1 วารสาร (Journal)

 

ชื่อผู้เขียน. ปี. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร. ปีที่.(ฉบับที่): หน้า-หน้า.

สุชีพ สุขสุแพทย์.  2537.  ผลการจำกัดอาหารไก่เนื้อระยะเล็ก.

        เกษตรพระจอมเกล้า.  12(3): 37-45.

Berruecos, J. M.  and  O. W.  Robinson. 1972.  Inheritance of gastric ulcers in  swine. Journal of Animal Science.  52(3): 1388-1392.

 3.2 ตำรา (Textbook) หรือหนังสือที่ออกไม่เป็นวาระ 

ชื่อผู้เขียน. ปี. ชื่อหนังสือ.  สำนักพิมพ์หรือหน่วยงานที่พิมพ์, เมืองที่พิมพ์.

จรัญ จันทลักขณา.  2527.  สถิติวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย.  โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, กรุงเทพฯ.

3.3 เอกสารวิชาการอื่น, วิทยานิพนธ์ 

ชื่อผู้เขียน. ปี. ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง. ประเภทของเอกสาร,  สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดพิมพ์, เมืองที่พิมพ์.

วโรชา จำปารัตน์. 2540. การศึกษาผลการเลี้ยงเซลล์ไข่ร่วมกับเซลล์ท่อนำไข่ต่อการพัฒนาโตเต็มที่และอัตราการปฏิสนธิ. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

3.4 เรื่องย่อยในตำราหรือเอกสารที่มีผู้เขียนแยกเรื่องกันเขียน และมีบรรณาธิการ

ชื่อผู้เขียน. ปี. ชื่อเรื่อง. หน้า-หน้า (Pp. xx-xx) ใน (in) : ชื่อบรรณาธิการ (ใช้ชื่อตัวขึ้นก่อน). ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์หรือหน่วยงานที่พิมพ์, เมืองที่พิมพ์. 

Alexander, R. M. 1994. Optimum gut structure for specified diets. in: D. J. Chivers and P. Langer. The digestive system in mammals: food, form and function. Cambridge University Press, New York. USA.

3.5 ชื่อผู้เขียนที่เป็นภาษาต่างประเทศให้ใช้ชื่อสกุลขึ้นก่อนสำหรับผู้เขียนคนแรกเท่านั้น คนต่อไปใช้ชื่อตัว ซึ่งชื่อตัว และชื่อกลาง ให้ใช้เฉพาะอักษรตัวแรกตามด้วย .” (จุด) ส่วนชื่อคนไทยที่เป็นเอกสารภาษาไทย ให้ใช้ชื่อตัวนำหน้าทุกคน

            ถ้ามีผู้เขียน  3  คนขึ้นไป ระหว่างชื่อให้ใส่ “,” (จุลภาค) และระหว่างชื่อรองสุดท้ายกับชื่อสุดท้ายให้ใส่คำว่า และ (and)” ด้วย 

 

Giesemann, M. A., A. J. Lewis, J. D. Handcock and E. R. Peo. 1990. Effect of particle size of corn and grain sorghum on growth and digestibility by growing   pigs. Journal of Animal Science  68 (Suppl. 1): 104 (Abstr.).

 

 

ลองดูนะค่ะ เขียนให้ถูกต้อง ไม่เข้าใจถามได้ค่ะ

เอาอาหารเหนือมาฝากจ้ะ เผื่อทำงานดึกแล้วหิวนะ.....