บทสวดเจ้าแม่กวนอิม

บทสวดมนต์กวนอิมจิตสงบ
หรือ บทสวดปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (ซิม เกง) แบบจีน


มอ ฮอ ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ ซิม เกง
* กวน จือ ไจ ผู่ สัก
* ฮัง ชิม ปอ เย ปอ ลอ มิ ตอ ซือ
* เจียว เกียน อู วัน ไก คง * ตู อี ไช คู หงุก
* เส ลี จือ * เสก ปุก อี คง * คง ปุก อี เสก
* เสก เจียก ซือ คง * คง เจียก ซือ เสก
* เซา เซียง ฮัง เสก * หยิด ฝุก ยู่ ซือ * เส ลี จือ
* ซือ จู ฝับ คง เซียง * ปุก เซง ปุก มิก
* ปุก เกียว ปุก เจง * ปุก เจง ปุก กำ
* ซือ กู คง จง บู เสก * บู เซา เซียง ฮัง เสก
* บู งัน ยือ พี เสก เซง อี * บู เสก เซง เฮียง มี ฉก ฝับ
* บู งัน ไก * ไน จี บู อี เสก ไก
* บู บู เมง * หยิด บู บู เมง จิน
* ไน จี บู เลา ซือ * หยิด บู เลา ซือ จิน
* บู คู จิบ หมิก เตา * บู ตี หยิด บู เตก
* อี บู ซอ เต็ก กู * ผู่ ที สัก ตอ
* อี ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ กู * ซิม บู ควง ไง
* บู ควง ไง กู * บู เยา คง ปู * ยิน ลี ติน เตา มง เซียง
* กิว เกง นิบ พัน * ซาม ซือ จู ฟู
* อี ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ กู
* เตก ออ เนา ตอ ลอ ซำ เมียว ซาม ผู่ ที
* กู จือ ปอ แย ปอ ลอ มิก ตอ * ซือ ไต เซง เจา
* ซือ ไต เมง เจา * ซือ บู เซียง เจา
* ซือ บู ตัง ตัง เจา * แนน ซี อี ไช คู
* จิน สิด ปุก ฮี * กู ส่วย ปอ เย ปอ ลอ มิ ตอ เจา
* เจียก ส่วย เจา หวัก * กิด ตี กิน ตี * ปอ ลอ กิด ตี
* ปอ ลอ เจง กิด ตี * ผู่ ที สัก พอ ฮอ