ค่าพาย
ตั้งแต่สมัยบาบิโลเนียประมาณ 950 ก่อนคริสตกาล นักคณิตศาสตร์สมัยนั้นให้ความสำคัญและสนใจค่าพายของ     ซึ่งค่าของพาย    นิยามจากอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม

ในยุคสมัยแรกใช้ค่พาย    ประมาณเท่ากับ  3    ชาวอียิปต์ใช้ค่า พาย         มีค่าเท่ากับ25/8=3.125      และใช้ค่า    3.16
จากการค้นพบแผ่น Papyrus  ที่บันทึกวิชาคณิตศาสตร์สมัยอียิปต์ เมื่อราว 1650 ก่อนคริสตกาล กำหนดค่า    ไว้เท่ากับ 4(8/9)2  =  3.16
อาร์คีมีดีสให้ค่า      มีค่าโดยประมาณ     223/71  <  <  22/7

 

ค่าของ    จึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการความเจริญของมนุษย์โดยค่าที่ใช้ในยุคต่าง ๆ มีดังนี้
ชื่อนักคณิตศาสตร์ ปี ค.ศ. ค่าที่ได้
พโธเลมี (Ptolemy) c.150 AD3.1416
ซู ซุง (Tsu Chung)430 - 501 AD55/113
Al Khwarizmiคศ.8003.1416
Al Kashiคศ.1430คำนวณได้ 14 ตำแหน่ง
Vite1540 - 1603คำนวณได้ 9 ตำแหน่ง
Roomen1516 - 1615คำนวณได้ 17 ตำแหน่ง
Van Ceulen1600 คำนวณได้ 35 ตำแหน่ง

 

การคำนวณค่าของ    มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาเรขาคณิตและการคำนวณทางตรีโกณมิติอย่างมากเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมุม