แบบบันทึกกิจกรรมที่ 4  การคิดค้นวิธีแก้ไข คำถามที่1  เป้าหมายของการปรับปรุงคืออะไร  ดูจากกิจกรรม2คำถามที่2   สาเหตุที่มุ่งแก้ไขคืออะไร ดูจากกิจกรรม3คำถามที่3   รวบรวมวิธีแก้ไขของแต่ละสาเหตุ จากประสบการณ์ การสนทนากับเพื่อนอาจารย์ หรือ                   แนวคิดใหม่  
1.เป้าหมาย 2.สาเหตุที่มุ่งแก้ไข  3.วิธีแก้ไข4.วิธีที่เลือกใช้สาเหตุละ1วิธี
ลดจำนวนนักเรียนที่ไม่สามารถออกเสียง th  ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง จาก 14   ให้เหลือ 0  คนสาเหตุที่1 ครูไม่มีแบบฝึกการออกเสียงเพิ่มเติมให้ผู้เรียน 1. ครูสร้างแบบฝึกการออกเสียงเพื่อให้นักเรียนได้ฝึก 1. ครูสร้างแบบฝึกการออกเสียงเพื่อให้นักเรียนได้ฝึก 
สาเหตุที่2    คำศัพท์ที่ครูใช้ฝึกในการออกเสียงยากเกินไป 1.  คำศัพท์ที่ใช้ในการออกเสียงต้องไม่ยากเกินระดับความสามรถของนักเรียน 1.  คำศัพท์ที่ใช้ในการออกเสียงต้องไม่ยากเกินระดับความสามรถของนักเรียน 
สาเหตุที่3  เนื้อหาไม่หลากหลาย และ ไม่มีจุดที่จะกระตุ้นความสนใจและความกระตือรือร้นของผู้เรียน  1.  หาคำศัพท์หรือเนื้อหาที่ครูใช้ในการฝึกการออกเสียงต้องเป็นเนื้อหาที่เร้าให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น1.  หาคำศัพท์หรือเนื้อหาที่ครูใช้ในการฝึกการออกเสียงต้องเป็นเนื้อหาที่เร้าให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
สาเหตุที่4 เทคนิดวิธีที่ครูใช้ในการสอนการออกเสียงไม่หลากหลาย 1. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องการออกเสียงให้หลากหลายมากขึ้น 1. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องการออกเสียงให้หลากหลายมากขึ้น 
    คำถามที่4   นวัตกรรมที่นำมาใช้ปรับปรุงคืออะไร รวบหลายๆวิธีเป็น 1 นวัตกรรม 
1.เป้าหมาย 2.สาเหตุที่มุ่งแก้ไข  3.วิธีแก้ไข4. นวัตกรรม  วิธีที่ใช้
ลดจำนวนนักเรียนที่ไม่สามารถออกเสียง th  ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง จาก 14   ให้เหลือ 0  คนสาเหตุที่1 ครูไม่มีแบบฝึกการออกเสียงเพิ่มเติมให้ผู้เรียน 1. ครูสร้างแบบฝึกการออกเสียงเพื่อให้นักเรียนได้ฝึก 1.  แบบฝึกการออกเสียง thแบบสองภาษา 
สาเหตุที่2    คำศัพท์ที่ครูใช้ฝึกในการออกเสียงยากเกินไป 1.  คำศัพท์ที่ใช้ในการออกเสียงต้องไม่ยากเกินระดับความสามารถของนักเรียน 1.   คลังคำศัพท์ที่เน้นการออกเสียง th ที่มีระดับความยากง่ายในการออกเสียงเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน 
สาเหตุที่3  เนื้อหาไม่หลากหลาย และ ไม่มีจุดที่จะกระตุ้นความสนใจและความกระตือรือร้นของผู้เรียน  1.  หาคำศัพท์หรือเนื้อหาที่ครูใช้ในการฝึกการออกเสียงต้องเป็นเนื้อหาที่เร้าให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น1.  สมุดสะสมเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาเน้นเรื่องการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
สาเหตุที่4 เทคนิดวิธีที่ครูใช้ในการสอนการออกเสียงไม่หลากหลาย 1. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องการออกเสียงให้หลากหลายมากขึ้น 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเทคนิคการสอนเรื่องการออกเสียงที่หลากหลาย 
        แบบบันทึกกิจกรรมที่ 4.1   การวางแผนแก้ไข คำถามที่1  นวัตกรรม/วิธีการที่นำมาใช้คืออะไร จากกิจกรรม4คำถามที่2  แผนการใช้นวัตกรรมรอบแรกมีขั้นตอนและผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร รอบแรก 2 สัปดาห์ 
1.นวัตกรรม/วิธีการที่นำมาใช้  2.ขั้นตอนการใช้นวัตกรรมในชั้นเรียน3.ผลการใช้นวัตกรรมนี้      4.สิ่งที่ต้องการ       การปรับปรุง
1. แบบฝึกการออกเสียง thแบบสองภาษา 1. ครูเตรียมแบบฝึกการออกเสียง th แบบสองภาษา 2  แจ้งให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทราบ เกี่ยวกับวัน เวลา ที่จะฝึกออกเสียง3. ฝึกออกเสียงพร้อมบันทึกความก้าวกน้าในการรออกเสียงของนักเรียนแต่ละคนนวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมที่ได้ผลมากที่สุด  เพราะนักเรียนมีโอกาสที่จะฝึกกับครูผู้สอนโดยตรง ทำให้ครูสามารถบอกจุดบกพร่องในการออกเสียงของนักเรียนได้อย่างชัดเจนและให้ข้อเสนอแนะกับนักเรียนได้อย่างทันท่วงที1.  เวลาที่ใช้ในการฝึกแต่ละครั้งค่อนข้างน้อยเนื่องจากนักเรียนและครูมีภาระงานอย่างอื่นที่ต้องทำในช่วงพัก หรือในบางครั้งมีกิจกรรมอย่างอื่นเข้ามาแทรกในเวลาที่ได้นัดหมายกันไว้
2. คลังคำศัพท์ที่เน้นการออกเสียง th ที่มีระดับความยากง่ายในการออกเสียงเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน 1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายพยายามรวบรวมคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย th ให้มากที่สุด จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย2. ให้นักเรียนหาวิธีการอ่านคำศัพท์เหล่านั้นจากผู้รู้เช่นครูชาวต่างชาติ แล้วมาออกเสียงให้ครูฟังทีละคนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายบางคนยังไม่กระตือรือร้นในการรวบรวมคำศัพท์และการศึกษาการอ่านออกเสียงจากผู้รู้1.  ครูควรกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้นในการรวบรวมคำศัพท์และการศึกษาการอ่านออกเสียงจากผู้รู้ให้มากขึ้น
3.   สมุดสะสมเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาเน้นเรื่องการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1. ครูถามนักเรียนว่าปัจจัยใดที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถออกเสียง th ได้ดีขึ้น  2. ครูสังเกตว่ากิจกกรมใดที่นักเรียนให้ความสนใจ ซึ่งก็ค้นพบว่านักเรียนหลายคนชอบอ่านหนังสือนิยาย หรือการ์ตูนภาษาอังกฤษ ครูจึงให้นักเรียนอ่านเรื่องหรือเนื้อหาที่เป็นนิทานสั้นๆ โดยเน้นเนื้อหาที่มีคำศัพท์ที่สะกดด้วย th 3. เมื่อนักเรียนทำสมุดสะสมเรื่องสั้นแล้วก็ให้ฝึกอ่านเนื้อเรื่องกับครู เพื่อน หรือผู้ปกครองที่บ้าน จนกว่าจะมั่นใจว่าสามารถออกเสียงคำศัพท์ต่างๆได้ดีโดยเฉพาะ เสียง th   นักเรียนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ชอบกิจกรรมการทำสมุดสะสมคำศัพท์ แต่เกิดปัญหาว่าบางครั้งนักเรียนมีการบ้านวิชาอื่นค่อนข้างมากจึงไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ได้อย่างต่อเนื่อง1.  เวลาในการทำสมุดสะสมเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาเน้นเรื่องการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่มากพอที่จะส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
4. 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเทคนิคการสอนเรื่องการออกเสียงที่หลากหลาย 1.  ครูสังเกตและศึกษาพฤติกรรมการเรียนโดยเฉพาะในชั่วโมงที่เน้นกิจกรรมการอ่านออกสียง2. ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเทคนิคการสอนเรื่องการออกเสียงที่หลากหลายครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ดังที่ได้จัดทำแผนการเรียนรู้ไว้เนื่องจากในทางปฏิบัติมีกิจกรรมของโรงเรียนอย่างอื่นที่แทรกเข้ามาจึงทำให้กิจกรรมการสอนต้องปรับเปลี่ยน1. เวลาในการปฎิบัติกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่วางไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
 คำถามที่3  แผนการใช้นวัตกรรมรอบหลังมีขั้นตอนและผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร คำถามที่4  เงื่อนไขหรือสิ่งที่ต้องการปรับปรุงต่อเนื่องของนวัตกรรมที่ใช้  รอบหลัง 2 สัปดาห์
1.นวัตกรรม/วิธีการที่นำมาใช้  2.ขั้นตอนการใช้นวัตกรรมในชั้นเรียน3.ผลการใช้นวัตกรรมนี้      4.สิ่งที่ต้องการการปรับปรุงต่อเนื่องภายหลัง
1.    
2.    
3.    
4.    
  กิจกรรมเล่าเรื่อง              ชื่อเรื่อง      การแก้ปัญหานักเรียนออกเสียง th ไม่ถูกต้องตามหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษชื่อผู้เล่า    อาจารย์ ปริยา พงษ์ธนาคม  โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์  ปัญหาที่พบจากประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษามีหลายประการด้วยกัน   โดยฉพาะในเรื่องของการออกเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษซึ่งข้าพเจ้าจะประสบปัญหามากๆในการสอนให้นักเรียนออกเสียง th  ซึ่งเสียงนี้เป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยจึงทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถออกเสียงนี้ได้อย่างถูกต้องตามหลักการออกเสียงข้าพเจ้าพยายามหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขหลายวีธีด้วยกัน  เช่น ถ้านักเรียนอายที่จะออกเสียงนี้  ข้าพเจ้าก็พยายามอธิบายให้นักเรียนเข้าใจและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มาฝึกพูดหน้าชั้นเรียนบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้ผล  จึงมาดูว่าคำศัพท์ที่ให้นักเรียนฝึกยากเกินความสามารถของนักเรียนหรือไม่ จึงพยายามคัดเลือกคำศัพท์ที่สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียน แต่นักเรียนก็ยังไม่พัฒนา ครูจึงใช้แบบฝึกการออกเสียง th แบบ 2 ภาษาและทำข้อตกลงให้นักเรียนมาฝึกกับครูตามวันเวลาและสถานที่ที่ร่วมกันกำหนดตามความเหมาะสมและความสมัครใจของนักเรียน โดยขอความร่วมมือกับครูประจำชั้นของนักเรียนแต่ละคนในการกระตุ้นและกำชับนักเรียนให้มาฝึกตามวัน เวลาที่กำหนดไว้  ซึ่งเมื่อแก้ปัยหาด้วยวิธีนี้ก็สามารถพัฒนานักเรียนในเรื่องของการออกเสียง th ได้ดีขึ้น  ข.กิจกรรมการทบทวนความรู้            ให้นักศึกษาเขียนตอบคำถามเกี่ยวกับการทำกิจกรรมการวิจัยที่ 1-2-3-4 เป็นเอกสารความยาว ข้อละไม่เกิน  2  บรรทัด)  (1) ท่านศึกษาปัญหา สภาพปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไขและนวัตกรรมตามได้ตามที่คาดหวังหรือไม่                    ได้ตามที่คาดหวังเพราะ ข้าพเจ้าสามารถศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ  วิธีแก้ไข และนวัตกรรม ได้ตามความเป็นจริง เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าประสบอยู่แทบจะทุกครั้งในการสอนภาษา  ( 2 ) กิจกรรมที่นักศึกษาทำได้ดี คือกิจกรรมใด ดีที่จุดใด กิจกรรมที่ 2  เนื่องจากกิจกรรมที่ 2 นี้ดีตรงที่ข้าพเจ้าสามารถ ใช้ความรู้ ความชำนาญในเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษมาเป็นข้อสังเกตเพื่อสังเคราะห์นักเรียนที่มีปัญหาด้านนี้ออกมาอย่างชัดเจน  (3)  กิจกรรมที่ไม่ดี คือ กิจกรรมใด  ควรปรับปรุงอย่างไร กิจกรรมที่ 4  เนื่องจากในกิจกรรมที่ 4นั้น จะต้องพยายามค้นหานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมาใช้เพื่อแก้ปัญหาของนักเรียน ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องใช้ความสามารถสูงในการคัดสรรนวัตกรรมที่ดีที่สุดมาใช้ 4 .ถ้าให้คะแนนเต็ม 5  กิจกรรมที่ 1-2-3-4 ของท