ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไรเอ๋ย   เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเทคโนโลยีสำคัญสองสาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยให้เราสามารถจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ส่วนเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ช่วยให้เราสามารถส่งผลลัพธ์ของการใช้งานคอมพิวเตอร์ไปให้ผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็วและสะดวก
   ด้วยเหตุนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสำคัญในด้านการขยายสมรรถนะของหน่วยงานออกไปได้อีกมาก ทั้งในด้านเวลาและสถานที่
    บริษัท หน่วยงาน และประเทศที่อยู่ในระดับนำหน้าทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าผู้อื่น รู้จักหาทางประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านที่มีผลต่อการแข่งขันได้เก่งกว่าผู้อื่น และที่สำคัญคือส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศมากกว่าผู้อื่น
ที่มาhttp://gotoknow.org/blog/nureeda/30686      323