กระบวนการสำหรับการเขียนในแต่ละย่อหน้านั้น มีขั้นตอนต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในหลาย ๆ ลำดับที่ต่าง ๆ กัน และหลาย ๆ อย่างอาจจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน  อันได้แก่กระบวนการต่างๆดังนี้

1. การเลือกหัวข้อเรื่อง: การเลือกหัวข้อเรื่องที่เรารู้ และน่าสนใจ ต้องแน่ใจว่าเราต้องการจะสื่อข้อมูลเหล่านี้ต่อผู้อ่าน

 2.  การเลือกผู้อ่าน: เป็นกระบวนการตัดสินใจว่าผู้อ่านน่าจะรู้อะไรที่ เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเขียนและมีอะไรอีกที่เขาอาจจะอยากรู้  

3.  การใช้ กระบวนการการเตรียมการเขียน จะทำให้หัวข้อเรื่องแคบเข้า เพื่อเป็นหัวเรื่องในย่อหน้านั้นๆ เพื่อผู้อ่านที่เฉพาะเจาะจงลงไป 

4. กระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวเรื่อง

5.  กระบวนการสร้างประโยคหัวเรื่อง ที่ประกอบด้วย การควบคุมประเด็น ที่ต้องการคำ อธิบาย นิยาม และ/หรือ แสดงให้เห็น  

6. การถามคำถามเกี่ยวกับประโยคหัวเรื่อง ที่ต้องการคำตอบในเนื้อเรื่องที่จะตามมา

7. การตอบคำถามที่ถามด้วยความจริง ยกตัวอย่าง ทางกายภาพละ/หรือ ประสบการณ์

8. กระบวนการเขียนฉบับร่างของแต่ละย่อหน้า

9. การอ่านเนื้อเรื่อง อีกครั้ง เพื่อทำให้แน่ใจว่าประโยคหลักนั้น   ได้ให้ประเด็นที่ชัดเจน สำหรับเนื้อเรื่องที่จะตามมา อาจจะต้อง มีการเปลี่ยนแปลง ประโยคหลักของเรื่องหากจำเป็น

10. ทำการตรวจสอบโดยละเอียด หลังจากที่เขียนเสร็จแล้