กล้วยไม้เป็นไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้มีหลายตระกลุ เช่น หวาย แคทลียา