ภาษาไทยคือ  ภาษาประจำชาติ เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทย  เป็นเครื่องมือที่ สำคัญยิ่งของสังคมและประเทศชาติในการศึกษา รวบรวม สั่งสม สร้างสรรค์ และถ่ายทอดศิลปวิทยาการทุกแขนง รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นเอกราชของชาติไทย นับแต่อดีตจนปัจจุบัน ภาษาไทยจึงนับเป็นความ ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ... 

        และภาษาไทยยังเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระการงานและดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์ และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ำค่า ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

                                                        ขาดอะไรในโลกไม่โศกเศร้า
                                            ไม่เหมือนกับเราทั้งชาติขาดภาษา

                                             คงติดขัดอัดอั้นตันอุรา
                                             มองนัยน์ตาก็ไม่ชัดรหัสใจ
                                             ยลศิลาจารึกนึกแน่จิต
                                             สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
                                             เราคนไทยรู้ค่าภาษาไทย
                                             เทิดทูนไว้คู่ชาติพิลาสเอย

                                            .....................................................