ประเภทของงานวิจัยบทที่ 2

คำตอบที่ 1  การจัดแบ่งประเภทการวิจัยตามเกณฑ์

      1.  ระเบียบ เชิงประติศาสตร์ เป็นการเน้นถึงการศึกษาค้นคว้า เกิดขึ้นแล้วในอดีต เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบัน 

      2.  เชิงบรรยาย เป็นการวิจัย ศึกษาถึงการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้ว

          2.1  การวิจัยเชิงสำรวจ                    

          2.2  การวิจัยเชิงสังเกต      

          2.3  การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ     

          2.4  เชิงสหสัมพันธ์   

          2.5  ศึกษาเฉพาะกรณี 

      3.  เชิงทดลอง    

          3.1  ควบคุมตัวแปรเกินได้

          3.2  จัดการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรอิสระ   

          3.3  สังเกตได้  

          3.4 ทำซ้ำได้

2. จุดมุ่งหมาย   

        2.1  วิจัยบริสุทธิ์

          2.2  วิจัยประยุกต์ 

          2.3  เชิงปฏิบัติการณ์

          2.4  การวิจัยสถาบัน

3.  วิเคราะห์ข้อมูลเป็นเกณฑ์การแบ่ง

         3.1  วิจัยเชิงคุณภาพ  

         3.2  วิจัยเชิงปริมาณ  

4. ลักษณะศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  

       4.1  วิจัยทางสังคมศาสตร์

        4.2  วิจัยทางมนุษย์ศาสตร์

        4.3  วิจัยทางวิทยาศาสตร์  

5.  ควบคุมตัวแปรเป็นเกณฑ์

        5.1  เชิงทดลอง

        5.2  เชิงกึ่งทดลอง

        5.3  เชิงธรรมชาติ  

คำตอบที่  2  ลำดับขั้นตอนของการวิจัยมี 9 ขั้น คือ  

        1.  เลือกหัวข้อปัญหาทำวิจัยเรื่องอะไร

        2.  กำหนดขอบเขตของปัญหา

            2.1  วางแผนรวบรวมข้อมูล

            2.2  รู้ถึงเทคนิคต่างๆ เช่นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

            2.3  มองเห็นภาพอย่างแจ่มชัดว่าจะต้องทำอะไรบ้าง   

        3.  การศึกษาเอกสารและผลงานที่เกี่ยวข้อง    

            3.1  ช่วยให้ไม่ซ้ำซ้อนในการวิจัย      

            3.2  ช่วยกำหนดขอบเขต (กรอบแนวคิด)อย่างถูกต้อง      

            3.3  กำหนดสมมุติฐาน(กรณีที่มีสมมุติฐาน)     

            3.4  สร้างเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูล      

            3.5  การสุ่มตัวอย่าง      

            3.6  ใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล       

            3.7  แปลผลการวิจัย     

        4.  การกำหนดสมมุติฐาน  หมายถึง การเขียนข้อความที่เป็นข้อคาดหวังเกี่ยวกับความแตกต่างที่อาจเป็นไปได้ระหว่างตัวแปรต่างๆซึ่งสมมุติฐานนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นจริงเสมอไป       

        5.  การเขียนเค้าโครงการวิจัย   เป็นแบบแผนการดำเนินงานวิจัยอย่างมีระบบ

           5.1    ชื่องานวิจัย

           5.2    ภูมิหลังที่มาของปัญหา

           5.3    วัตถุประสงค์

           5.4    ขอบเขตของการวิจัย

           5.5    ตัวแปรต่าง ๆ ที่วิจัย

           5.6   คำนิยามศัพท์เฉพาะ (ในกรณีที่จำเป็น)

           5.7   สมมุติฐาน ( ถ้ามี )

           5.8   วิธีดำเนินการวิจัย   --รูปแบบของงานวิจัย  --การสุ่มตัวอย่าง --เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

           5.9    แผนการทำงาน

          5.10  งบประมาณ 

      6. สร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลจะใช้เครื่องมืออะไรเก็บรวบรวมข้อมูลทดลองใช้เครื่องมือเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ 

      7. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลรวบรวมจากกลุ่มประชากรทั้งหมด สุ่มโดยวิธีใดที่จะได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีมาจากปฐมภูมิหรือทุติยภูมิการรวบรวมข้อมูลนิยมใช้ ได้แก่1.แบบทดสอบ 2.วัดเจตคติ 3.ส่งแบบสอบถาม 4.สัมภาษณ์    5.สังเกต 6.เทคนิคสังคมมิติ 7. การทดลอง 

      8. การจัดกระทำข้อมูลมี 3 ขั้นตอนคือ

          1. input จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวเคราะห์    -บันทึกรอยคะแนน    -ลงรหัสข้อมูล    -การถ่ายข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

          2. processing แบ่งประเภทของข้อมูลเชิงคุณภาพแบ่งขั้นตอนการคำนวณเชิงปริมาณ(ใช้เครื่องคิดเลข)

          3. output นำผลจากขั้นprocessingมาเขียนเป็นรายงานเสนอเป็นรูปแบบตาราง แผนภูมิ แล้วแปรความหมายของผลที่ได้

      9. สรุปผลการวิจัยและเขียนรายงาน

         9.1 บทนำ ซึ่งประกอบด้วย ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา     วัตถุประสงค์ในการวิจัยสมมุติฐานในการวิจัยขอบเขตของการวิจัยข้อตกลงเบื้องต้นความไม่สมบูรณ์ของการวิจัยคำนิยามศัพท์เฉพาะ

         9.2 การตรวจสอบเอกสาร

         9.3 วิธีการดำเนินการวิจัยกลุ่มประชากร   กลุ่มตัวอย่าง   วิธีการสุ่มตัวอย่าง    เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  ขั้นตอนการดำเนินการรวบรวมข้อมูล

        9.4 ผลการวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

        9.5 สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ