องค์ประกอบของศิลป์ คืออะไร
 สิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นต่างก็ประกอบด้วยส่วนประกอบย่อย ๆ รวมกันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวม จึงจะเกิดคุณค่าและความสมบูรณ์ขึ้นได้ ซึ่งจะเห็นได้จากร่างการของคนเราประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น ลำตัว ศีรษะ แขน ขา และอวัยวะน้อยใหญ่มากมาย หากอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดมีความบกพร่องหรือขาดหายไปก็จะกลายเป็นคนพิการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากและไม่ได้รับความสุขสมบูรณ์ เท่าที่ควร ในงานศิลปะก็เช่นเดียวกันจำเป็นต้องมีส่วนประกอบต่าง ๆ ของศิลปะที่สัมพันธ์กันให้ เกิดคุณค่าทางความงาม ซึ่งได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง ขนาดสัดส่วน แสงเงา สี บริเวณว่าง และพื้น ผิว เป็นต้น ส่วนประกอบต่าง ๆ ของศิลปะเหล่านี้ เมื่อนำมาจัดรวมกันให้เกิดคุณค่าทางความงาม เรียกว่า องค์ประกอบศิลปะ (Composition)
  จุด (Point)
 จุด คือ องค์ประกอบที่เล็กที่สุด จุดเป็นสิ่งที่บอกตำแหน่งและทิศทางได้การนำจุดมา
เรียงต่อกันให้เป็นเส้น การรวมกันของจุดจะเกิดน้ำหนักที่ให้ปริมาตรแก่รูปทรง เป็นต้น
 
 
  เส้น (Line)
 เกิดจากจุดที่ต่อกันในทางยาว หรือเกิดจากการลากเส้นไปยังทิศทางต่างๆ มีหลาย
ลักษณะเช่น ตั้ง นอน เฉียง โค้ง ฯลฯ
  รูปร่าง และรูปทรง (Shape and Form)
 รูปร่าง คือ พื้นที่ ๆ ล้อมรอบด้วยเส้นที่แสดงความกว้าง และความยาว รูปร่างจึงมีสอง
มิติ
 รูปทรง คือ ภาพสามมิติที่ต่อเนื่องจากรูปร่าง โดยมีความหนา หรือความลึกทำให้ภาพ
ที่มองเห็นมีความชัดเจน และสมบูรณ์
 น้ำหนัก (Value) หมายถึงความอ่อนแก่ของสีหรือแสงเงาที่นำมาใช้ในการเขียนภาพ
 น้ำหนักทำให้รูปทรงมีปริมาตรและให้ระยะแก่ภาพ
 สี (Color) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการทำงานศิลปะ สีจะช่วยให้เกิดความน่าสนใจ
 และมีชีวิตชีวาแก่ผู้ที่ได้พบเห็น อีกทั้งยังให้ความรู้สึกต่าง ๆ ได้ด้วยสีจึงมีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์
เราเป็นอันมาก
 
 
 พื้นผิว ( Texture ) หมายถึง ส่วนที่เป็นพื้นผิวของวัตถุที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น เรียบ
ขรุขระ หยาบ มัน นุ่ม ฯลฯ ซึ่งเราสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ การนำพื้นผิวมาใช้ในงานศิลปะ จะช่วย
ให้เกิดความเด่นในส่วนที่สำคัญ และยังทำให้เกิดความงามสมบูรณ์
 
 
 
 การจัดองค์ประกอบในงานศิลปะ
 การจัดองค์ประกอบศิลป์ในงานศิลปะ คือ การนำเอาหลักขององค์ประกอบศิลป์มาใช้
 ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งต้องใช้หลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ
  1. เอกภาพ (Unity)
 คือ การนำเอาองค์ประกอบของศิลปะมาจัดให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้งาน
นั้นจะมีองค์ประกอบบางส่วนที่กระจายออกไปแต่เมื่อดูส่วนรวมแล้วจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
กัน โดยอาจจะเน้นด้วยสี, แสงเงา, หรือน้ำหนัก
 2. ความสมดุล (Balance)
 การจัดองค์ประกอบให้เกิดความสมดุล จะต้องจัดภาพให้มีน้ำหนัก ซ้าย ขวา บน ล่าง
 ให้มีความสมดุลกัน อาจจะจัดภาพให้ด้านซ้ายและขวาเหมือนกัน โดยมีกึ่งกลางภาพเป็นส่วนแบ่ง หรือ
อาจมีการจัดแบบด้านซ้ายขวาไม่เหมือนกัน โดยให้เกิดความสมดุลด้วย เส้นสี พื้นผิว น้ำหนัก
 3. จุดสนใจ (Point of interest)
 จุดสนใจ คือ การทำให้ภาพมีจุดสนใจหรือจุดเด่น โดยใช้ เส้น สี แสงเงา พื้นผิวเป็น
ตัวกำหนด
 
website อ้างอิง : http://www.e-learning.sg.or.th