• แผนการจัดการเรียนรู้
  •  กลุ่ม      การงานและพื้นฐานอาชีพ วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
  • ชื่อแผน   คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับ   Program Excel เวลาในการสอน  ชั่วโมง    
  • 1.  สาระสำคัญ

                โปรแกรม  Microsoft Excel  เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน  Electronic  Speasheet  ซึ่งทำงานภายใต้ระบบ  Windows   ที่รวมเอาความสามารถเด่น ๆ  3  ด้านเข้าไว้ด้วยกัน  คือ  ด้าน  Speasheet  Graphic  และ  Database  โดยมีคำชี้แจงและฟังก์ชั่นต่าง ๆ  ให้เลือกเป็นจำนวนมาก

  •  2. จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1    อธิบายประโยชน์ของโปรแกรม  Excel ได้

2.2    อธิบายส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม  Excel ได้

2.3    สามารถเปิด ปิด  โปรแกรม  Excel ได้

  

  • 3.      เนื้อหา

3.1      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  Program Excel  และส่วนประกอบของหน้าจอ  Program Excel 

คำชี้แจง  และแถบเครื่องมือ  เมนูคำชี้แจง

3.2  ขั้นตอนการใช้  Program Excel,   การตั้งค่าหน้ากระดาษ, การกำหนดระยะขอบกระดาษ

การบันทึกข้อมูล และการปิดแฟ้ม และออกจากโปรแกรม

 

  • 4.      กิจกรรมการเรียนการสอน/กระบวนการเรียนรู้

            ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

                                ครูผู้สอนให้นักเรียนแสดงท่ากายบริหารที่นักเรียนถนัด  และครูแนะนำนักเรียนในการใช้โปรแกรมเอ็กเซลล์จนคำชี้แจง  และเมนูที่จำเป็นในการใช้   ของคอมพิวเตอร์ เพื่อเด็กนักเรียนได้เข้าใจ และการพิมพ์งานเอกสารในโปรแกรมเอ๊กเซลล์  พร้อมใช้คำชี้แจงจากเมนูแฟ้ม  ได้อย่างถูกต้อง  และเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้สนทนากัน  และสอบถามตามที่ไม่เข้าใจในส่วนต่าง ๆ

 

            ขั้นสอน

1.        ทดสอบก่อนเรียน   

2.        แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น   5   กลุ่ม ๆ ละ  7 8  คน

3.        ให้นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้เรื่องระบบปฏิบัติการใช้โปรแกรมเอ็กเซลล์

4.         เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอธิบายประกอบใบความรู้  โปรแกรมเอ๊กเซลล์  ส่วนประกอบหน้าจอ  คำชี้แจง  แถบเครื่องมือ  การตั้งค่าหน้ากระดาษ  ขอบกระดาษ  และการบันทึกข้อมูลเป็นตัวอย่าง

5.        เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบถามในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ  ในเมนูต่าง ๆ

6.   ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจากเครื่องคอมพิวเตอร์จริง

7.   ประเมินผลการตอบคำถามในใบงาน

8.   ทดสอบหลังเรียน

  • ขั้นสรุป

            ครูให้นักเรียนมารายงานตามที่ตัวเองเข้าใจในระบบปฏิบัติการพิมพ์งานจากโปรแกรมเอ็กเซลล์ใน เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในวันนี้เป็นรายบุคคล  แล้วครูเป็นผู้ชี้แนะเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ  และใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง   ให้นักเรียนได้เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

  • 5.     สื่อการเรียนการสอน/แหล่งการเรียนรู้

5.1    ใบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการเรียกใช้ COPUTER 

5.2    เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

                                5.3     การพิมพ์เอกสารในโปรแกรมเอ๊กเซลล์  ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์

  • 6.     วิธีวัดผลประเมินผล/กระบวนการประเมินผล

จุดประสงค์/เนื้อหาที่จะวัดผล

วิธีการวัด/ประเมินผลเครื่องมือที่ใช้วัดผล
1.  แบบประเมินผลการตอบคำถาม 

2.  การฝึกปฏิบัติการใช้คำชี้แจงเครื่องมือ

3.  ผลงานการบันทึกในแผ่นดิสก์ 
-  การสังเกตในการปฏิบัติงาน-  การสนทนา การซักถาม-  เครื่องคอมพิวเตอร์

-  การปฏิบัติจริงจากเครื่องคอมพิวเตอร์

-  ใบงานการฝึกปฏิบัติ


ที่มา : http://ubon.obec.go.th/school/nongdang/data/phan6.htm