หลัการบริหารPDCA   Pคือ  การวางแผน  D คือทำลงมือกระทำตามแผนที่ตั้งไว้  C คือการตรวจสอบ   AคือการปรับปรุงพัฒนาหลักการบริหารงานแบบPDCA นำความสำเร็จมาส่ทุกหน่วยงาน