การใช้กิริยาช่วยในประโยค (Auxiliary Verbs)

1. Present Continuous Tense

ให้สังเกตในประโยคจะมี

1. ประธาน + Verb to be + กิริยา เติม  ing (Verb to be เท่ากับ is, am, are)

2.หรือมีคำว่า now, at this moment อยู่ในประโยค(at this moment แปลว่า ขณะนี้)

การทำเป็นประโยคคำถาม

ให้นำ Verb to be (is, am, are) ไปไว้หน้าประโยคได้เลย

Examples

She is singing a song now.

Is she singing a song now?

They are studying English at this moment.

Are they studying English at this moment?

การทำเป็นประโยคปฏิเสธ

เติม not หลัง Verb to be (is, am, are) + กิริยา เติม ing

        is not รูปย่อเท่ากับ isn’t

          are not รูปย่อเท่ากับ aren’t

          am not ไม่มีรูปย่อ

Examples

1. She isn’t singing a song now.

2.They aren’t studying a English at this moment.

3. I am not eating now.หรือ I 'm   not eating now.

2. Simple Present Tense

ให้สังเกตในประโยคจะมีคำว่า every day, every week, every year, often, always, usually, sometimes อยู่ในประโยค

รูปประโยค

              ประธานเอกพจน์ + กริยา เติม s หรือ es

                ประธานพหูพจน์ + กริยาไม่เติม s หรือ es

Examples

1. He drinks coffee every day.

2. They play football every week.

การทำประโยคคำถาม

ประธานเอกพจน์ ใช้กริยาช่วย Does มาช่วยไว้หน้าประโยค กริยากลับเป็นช่องที่ 1

ประธานพหูพจน์ ใช้กริยาช่วย Do มาช่วยไว้หน้าประโยค กริยาเป็นช่องที่ 1

Examples

He drinks coffee every day.    1. Does he drink coffee every day?

They play football every day.   2. Do they play football every week?

การทำประโยคปฏิเสธ

ประธานเอกพจน ใช้ doesn’t + กริยาช่องที่ 1

ประธานพหูพจน์ ใช้ don’t + กริยาช่องที่ 1

Examples

       

1. He drinks coffee every day

  He doesn’t drink coffee every day.

2 .They play football every day.

  They don’t play football every week.

3. Simple Past Tense (อดีตกาล)

ให้สังเกตในประโยคจะมีคำว่า yesterday, last week, last night, a moment ago (สักครู่นี้), 2 years ago (2 ปีที่แล้ว)

รูปประโยค ประธาน + กริยาช่องที่ 2 ( โดยเติม ed หรือเปลี่ยนรูป)

Examples

1. He played football yesterday.

2 . They saw me last week.

การทำประโยคคำถาม นำ Did มาช่วยไว้หน้าประโยค + กริยาสลับเป็นช่องที่ 1

       1.Did he play football yesterday?

       2 .Did they see me last week?

การทำประโยคปฏิเสธ นำ Didn’t + กริยาช่องที่ 1

       1. He didn’t play football yesterday.

       2 .They didn’t see me last week.

4. Future Tense (อนาคต)

        ห้สังเกตในประโยคจะมีคำว่า tomorrow, next week, soon

รูปประโยค     ประธาน + will หรือ shall + กริยาช่องที่ 1

ประธาน I และ We ใช้กับ shall นอกนั้นใช้กับ Will

Examples

1.She will come to school tomorrow.  (ประโยคบอกเล่า = Affirmative)

2 .We shall study Japanese next week. (ประโยคบอกเล่า = Affirmative)

การทำประโยคคำถาม นำ will หรือ shall ไปไว้หน้าประโยค

1. Will she come to school tomorrow?

2 . Shall we study Japanese next week?

การทำประโยคปฏิเสธ

         เติม not หลัง will หรือ shall

               will not = won’t

               shall not = shan’t

Examples

1.She will come to school tomorrow.    (ประโยคบอกเล่า = Affirmative)

  She won’t come to school tomorrow. (ประโยคปฏิเสธ = Negative)

2 .We shall study Japanese next week. (ประโยคบอกเล่า = Affirmative)

We shan’t study Japanese next week.  (ประโยคปฏิเสธ = Negative)