หลักการเขียนคำนำ

1.    บอกความเป็นมาคร่าวๆ (background) โดยการเกริ่นนำ หรือ นำสู่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบทความสัมมนา ไม่ควรกว้าง หรือ ย้อนไปไกลมากจนเกินไป หรือวกวนจนจับประเด็นไม่ได้ 

ตัวอย่าง        

ลองอ่านข้อความนี้แล้วตอบว่า ผู้เขียนต้องการจะนำไปสู่เรื่องใด?

          ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์กันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ทั้งนี้เนื่องจากเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งในการเพาะปลูกแต่ละครั้งมักจะมีเศษเหลือหรือผลพลอยได้ทางการเกษตรออกมาด้วย ซึ่งมักจะมีการนำไปใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบกันอยู่บ้าง และเศษเหลือเหล่านี้หากจัดการไม่ดี ก็อาจเป็นการสูญเสีย หรือก่อให้เกิดความไม่เหมาะสมของสภาพแวดล้อม และเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพสมดุลย์ทางระบบนิเวศน์ได้ เนื่องจาก .................

เมื่ออ่านข้อความข้างต้นแล้วคิดว่าผู้เขียนต้องการจะนำไปสู่เรื่องใด?

- การเกษตรกรรมในประเทศไทย?

- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์?

- การใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตร?

- การทำลายสมดุลย์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม? 

เมื่ออ่านข้อความข้างต้นแล้ว คิดว่าคำนำในลักษณะนี้เป็นคำนำที่บอกความเป็นมา หรือเกริ่นนำ หรือ นำสู่เนื้อหาได้เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด? 

2.    กล่าวถึงปัญหาและเหตุผลที่เขียนบทความสัมมนาในเรื่องนี้ (ทำไมถึงเลือกและเขียนหัวข้อเรื่องนี้) โดยอาจกล่าวอ้างอิงถึงงานที่มีผู้เคยทำหรือเกี่ยวข้องมาบ้างแล้ว ซึ่งควรชี้ประเด็นให้ชัดเจนว่าในบทความสัมมนาฉบับนี้ มีประเด็นอะไรที่แตกต่างออกมาจากที่เคยมีมาแล้ว 

 

ซึ่งผู้เขียนบทความสัมมนาที่เพิ่งเริ่มต้นเขียน อาจใช้สำนวน ...A... but ...B... เพื่อช่วยให้เขียนถึงปัญหาและเหตุผล เพื่อเกริ่นนำให้ผู้อ่านได้เข้าสู่ประเด็นของบทความสัมมนา เช่น

ตัวอย่าง          ....การใช้ Zeolite เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ เพื่อช่วยลดมลภาวะในฟาร์มสุกรนับว่าเป็นที่นิยมมากขึ้น ทั้งนี้พบว่าสารนี้จะช่วยในการดูดซับกลิ่นจากมูลก่อนที่สุกรจะถ่ายออกมา (YYYY, 1984) แต่ (อย่างไรก็ตาม ฯลฯ) ปัจจุบันพบว่าสารนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นสารเร่งการเจริญเติบโต โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร และ .........

เมื่ออ่านข้อความข้างต้นแล้ว คิดว่าคำนำในลักษณะนี้เป็นคำนำที่บอกความเป็นมา หรือเกริ่นนำ หรือ นำสู่เนื้อหาได้เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด? 

3.  บอกกล่าวผู้อ่านว่าจะได้อะไรจากบทความสัมมนาฉบับนี้ บอกขอบเขตคร่าวๆ (scope) และวัตถุประสงค์ของสัมมนา  

หลังจากที่เกริ่นนำ เพื่อนำผู้อ่านเข้าสู่ประเด็นของบทความสัมมนาแล้ว ควรบอกกล่าวถึงสิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับทราบ หรือแจ้งวัตถุประสงค์ของการเขียนเรื่องนี้ หรือการทำวิจัยในเรื่องนี้ เพื่อผู้อ่านติดตามประเด็นของเรื่องได้เข้าใจมากขึ้น